Акценти

Процедура „BG05SFPR002-1.004 – АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че Министерството на труда и социалните грижи е обявило за обществено обсъждане до 01.09.2023 г. процедурата „BG05SFPR002-1.004 – АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ по линията на Програмата  „Развитие на човешките ресурси“. 2021-2027. Индикативна дата за начало на прием на проектни предложения по нея беше 15.09.2023 г.

Целите на процедурата:са обвързани с предоставянето на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на здравословната  и безопасна работна среда в предприятията, което е  ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 100 млн.лв., разпределени по райони за планиране както следва:

Слабо развити региони/ извън ЮЗР/ Югозападен регион за планиране (NUTS-2) Регион в преход/ (ЮЗР) (NUTS-2): София град (столица), София област, Област Перник, Област Кюстендил Общ бюджет
Бюджет: 92 080 000 лв. 7 920 000 лв. 100 000 000 лв.

Дейностите в рамките на едно проектно предложение могат да се изпълняват на територията само на един от двата типа региони – в преход ИЛИ слабо развитите региони, както и на територията на два слабо развити региона.

Минималният размер на БФП е 50 000 лв , а максималният й размер е 391 166 лв.. За кандидати- големи предприятия съфинансирането е в размер на 20% от общата стойност на проекта. За останалите предприятия не се изисква съфинансиране.

Процедурата е в съответствие с Регламент 1407/2013г. Максималният размер на помощта „де минимис” за едно и също предприятие,  съгласно този Регламент е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв. за период от три бюджетни години.

„Кандидати” за БФП са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за БФП чрез подаване на проектно предложение. Кандидатът трябва:

1) да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи;

 

2) да разполага с финансов капацитет. Този капацитет се изчислява на база Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. За целите на тази проверка, УО получава по служебен път Счетоводния баланс на организацията за последната приключила финансова година чрез информационната система МониторСтат, поддържана и управлявана от НСИ. При оценката на финансовия капацитет на кандидата ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс на организациите за 2022г., които са налични в НСИ. Когато кандидатът е новосъздадена през текущата година организация, проверката за финансов капацитет се извършва въз основа на данни от Счетоводния баланс на организацията за текущата година, за периода от регистрацията на организацията, до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедура.

3) Да разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение, т.е.:да има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване; ИЛИ да е приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.

В допълнение към общите изисквания, кандидатът трябва да е лице със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Р.България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

По настоящата процедура партньорството не е допустимо

Дейности, допустими за финансиране:

1.Общи изисквания за дейностите:

По време на действието на всеки проект се изпълняват задължително дейности за видимост, прозрачност и комуникация. Кандидатите не трябва да описват в проектното си предложение дейностите за видимост, прозрачност и комуникация, както и дейностите за организация и управление на проекта, а декларират, че ще ги изпълнят в Декларация на кандидата.

Допустимите дейности трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи и политики и да не се допуска дублиране на финансиране на едни и същи дейности от различни източници.

Не е допустимо дейностите по едно проектно предложение да се изпълняват едновременно на територията на двата типа региони – регион в преход и слабо развит регион. Кандидатът следва да осъществява/изпълнява дейностите по проекта в един и същ тип регион или на територията на два или повече слабо развити региона. Водещ принцип при отчитане на приноса към съответния регион ще бъде мястото на изпълнение на дейностите по проекта, а не местоположение/адресна регистрация на кандидата.

  1. Допустими дейности:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.

Всяка „зелена“ карта трябва да съдържа набор от действия за изпълнение на работните процеси, водещи до положителен ефект по отношение на повишаване на ресурсната ефективност и/или за намаляване въздействието върху околната среда и/или за повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги.

ВАЖНО! Дейността е задължителна за изпълнение и следва да е включена във всеки проект по процедурата.

Дейността е насочена към въвеждане на „зелени“ модели на организация на работните процеси, които имат връзка с повишаване на ресурсната ефективност и/или за намаляване въздействието върху околната среда и/или за повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги.

Въвеждането на нови „зелени“ модели на организация на работните процеси може да е свързано с:

-внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които се променя организацията на труда в предприятието;

-въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и на определени работни места;

-изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на екологосъобразното мислене на служителите.

Дейността включва следните четири етапа, които са задължителни и се реализират в посочената логическа последователност:

1.1. Преглед на моментното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, свързана с прилагането на „зелени“ практики.

1.2. Разработване на „зелени“ модели на организацията на труда и работните процеси, съобразно спецификата на предприятието и конкретните работни места. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси на конкретните работни места.

1.3. Разработване/приемане на план от мерки за прилагане на „зелени“ модели на организация на работните процеси от ръководните органи на предприятието.

1.4. Въвеждане/прилагане в предприятието на нови, „зелени“ модели на организация на работните процеси и управлението на човешките ресурси, вкл. обучение на персонала за въвеждането на съответните промени.

ВАЖНО! Кандидатите трябва да посочат етапите за изпълнение на дейността във формуляра за кандидатстване, така както са посочени в Условията за кандидатстване.

По време на изпълнение на проекта, бенефициентът следва да докаже, че планът с конкретни мерки за прилагане на „зелени“ модели на организация на работните процеси е приложен в предприятието и има реално въведени мерки от него. Всички служители следва да бъдат запознати с извършените промени и да им е проведен инструктаж и/или обучение за въвеждането на съответните мерки.

Дейността трябва да се възложи на изпълнител, избран по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ (при спазване изискванията на акта по чл. 54 от ЗУСЕФСУ)  или ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не. Избраният изпълнител трябва да извърши преглед на дейността на кандидата – продукти/услуги, организация на труда, правна и регулаторна рамка, съществуващи практики и процедури за управление на човешките ресурси във връзка с въздействието върху околната среда. В резултат на извършения преглед и съобразно спецификата на работните места, изпълнителят следва да разработи съответните „зелени“ модели на организация на труда, които да предложи на бенефициента, заедно с план от мерки за прилагането им. Изпълнителят изготвя и „зелени“ карти за организация на работните процеси на конкретните работни места.

Изпълнител може да бъде само лице, което по занятие извършва някоя от следните примерни дейности:

онсултации и/или сертификация по прилагане на системи за управление по околна среда (ISO14001, EMAS или еквивалентни);

преподавателска и/или научно-преподавателска дейност в сферата на ресурсната ефективност и/или екологията;

консултантска и/или научноизследователска и развойна дейност в сферата на ресурсната ефективност, екологията или икономическата дейност на кандидата.

Новите „зелени“ модели могат да се изразяват, например, във:

въвеждане и утвърждаване на промени в организационната структура на човешките ресурси, въвеждане на нови форми на заетост, промени по отношение на: начините на работа, работните взаимоотношения, съответно на длъжностните характеристики, процесите по подбор на персонала; нови модели на екипна работа и взаимодействието между служителите и др.;

– въвеждане на промени в работата на отделни работни единици в предприятието, насочени към намаляване на използваните ресурси, въвеждане на практики за опазване на околната среда, осигуряване на по-екологосъобразна работна среда и др.;

– въвеждане на екологосъобразни практики в цялостната организация на работа в предприятието, в т.ч. насочени към генериране и изпълнение на дейности за корпоративна социална отговорност със „зелена“ насоченост, мотивиране на индивидуалния служител за прилагане на екологосъобразно поведение по време на работа чрез информационни и други фирмени събития или създаване на бонусна система за отличаване и възнаграждаване на „зелено“ поведение на служителите или генериране от служителите на идеи за екологосъобразно поведение и др.

Посочените примери са насочващи и не следва да се приемат като изчерпателни!

2. Осигуряване на  превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.

Кандидатът може да осигури за заетите при него лица психологическа подкрепа във връзка с превенция и профилактика на стреса на работното място, професионалното прегаряне и ефектите от COVID пандемията върху менталното здраве на работещите. Целите на дейността следва да са обвързани и със запознаване на участниците с наличието на явлението „бърнаут“, подпомагайки откриването на проявите му и осъществяването на ранна превенция на състояния, свързани с физическо, емоционално и психическо изтощение. Следва да бъдат преодолени нагласи свързани с отрицателно и критично отношение към работата, нежелание за започване на работа, раздразнение към членовете на екипа или към клиентите, емоционално отдръпване от колеги и клиенти, както и  мисли, свързани с липсата на смисъл, значение и приносът за извършваните работни процеси, водещи вкл. до напускане на работа.

В рамките на дейността могат да бъдат изготвени психологически профили на заетите лица, които да послужат като основа за адресиране на подходящи мерки за психологическа подкрепа.

Психологическата подкрепа трябва да се извършва от лице/а със специалност „Психология“ или „Психиатрия“ и може да бъде под формата на групови семинари/тренинги за профилактика и/или индивидуални консултации, при провеждането на които, участниците задължително следва да бъдат запознати с подходящи методи и техники за управление на професионалния стрес, съответстващи на естеството на трудовите процеси в предприятието. Максималният брой участници при групови занимания е до 10 лица в група.

Дейността трябва да се възложи на изпълнител, избран по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ (при спазване изискванията на акта по чл. 54 от ЗУСЕФСУ) или ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.

3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС)[1] и специално работно облекло

В рамките на дейността кандидатът има право да закупи и осигури ЛПС и/или специално работно облекло за своите служители. Това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо.  Независимо от избора на кандидата по отношение на ЛПС и/или специално работно облекло, той задължително следва да надгради минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като за целта във формуляра за кандидатстване изрично обоснове (в описанието на конкретната дейност) нуждата от подмяна и закупуване на нови с по-висока защита ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица. Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.

При закупуването на нови ЛПС, които предлагат комбинирана защита, т.е. защита, постигана до момента с помощта на няколко отделни средства, в описанието на дейността следва да се посочи точно, детайлно и изчерпателно, новозакупените ЛПС кои средства за защита от приложения към проектното предложение Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, ще заменят/надградят.

Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва:

-да отговарят на точния брой на заетите към момента на кандидатстване лица по длъжности, които ползват средствата за защита; и

-да бъдат планирани съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, за периода на изпълнение на проекта.

Допустимо е закупуването на ЛПС и специално работно облекло за периода, планиран за изпълнение на проекта, ако съответстват на оценката на риска, вписани са в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, и кандидатът е обосновал необходимостта от такива.

Недопустимо е закупуването на резервни бройки!

Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът следва да прикачи към формуляра за кандидатстване списък на работните места и видовете работни процеси, при които е необходимо да се използват ЛПС и/или специално работно облекло, утвърден въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 17, ал. 3, т. 1-4 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 26 Ноември 2021 г.) за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място.

4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът трябва да посочи точно каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, с оглед обезопасяването на съществуващи обекти (напр., изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.) и повишаване на здравето и безопасността на работниците и служителите. При разписването на тази дейност във формуляра за кандидатстване, е необходимо да бъде ясно описано състоянието на предприятието/обекта към момента на кандидатстване, както и конкретния ефект, до който ще доведе планираната модернизация/реконструкция.

Задължително следва да се посочи как предвидените за осигуряване средства за колективна защита ще допринесат за повишаване на здравето и безопасността на работещите лица.

Необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й..

С оглед подпомагането на кандидатите относно допустимите за финансиране разходи, свързани с изпълнението на дейността, се прилага примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове:

1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества:, вкл. локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества; нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение; вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на

замърсяване; аварийни вентилационни системи;

2. Защита от наднормен шум,  вкл. защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани; заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум; звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

3. Защита от вибрации при работа, вкл. поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини; осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

4. Защита от навлизане в опасна зона, вкл. ограждения – плътни, мрежести, прозрачни; блокировки – механични, електрически или др.; ограждения с блокировки; предпазители; предпазители с блокировки; екрани; устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

5. Защита от падащи предмети, вкл. козирки, навеси, прегради; тунели; мрежи;бордови дъски;

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети, вкл. предпазители; предпазни екрани; паравани, ограждения;

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон, вкл.  парапети, перила, бордова дъска; мрежи; осигурителни линии;

8. Защита от допир до горещи повърхности, вкл. изолиране на зоните; ограждения, екрани; изолиращи покрития;

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах, вкл. обща вентилация; локална аспирация; система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори; аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

10. Защита от опасни лъчения, вкл. предпазни екрани – защитни покрития; система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии – автоматичен контрол;

– екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;

– оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

11. Защита от електростатични заряди, вкл. система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението; система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й; използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

12. Защита от електромагнитни полета, вкл. излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран; екраниране с плътен материал или с метална мрежа; предупредителна сигнализация или блокировка;

13. Защита от неблагоприятен микроклимат, вкл. системи, подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение; вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/; въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат; подмяна на дограма; изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията; климатични системи/климатици;

14. Изкопи, вкл. платна за защитни системи за изкопи; технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква; газсигнализатори;

15. Защита от пожар и взрив, вкл. система от хидранти, шлангове със струйници; автоматична пожарогасителна инсталация; пожароизвестителна инсталация; автоматични газанализатори; мълниезащитна инсталация;

16. Защита при работа в ограничени пространства, вкл. полиспасни системи за спасяване; газсигнализатори;

17. Защита при аварии и природни бедствия, вкл. система за аварийно известяване с цел евакуация;

18. Електробезопасност, вкл. изолиращи щанги; изолиращи стълби; изолиращи площадки; диелектрични килимчета; предпазни екрани; временни ограждения; преносими заземители; изолиращи щанги за преносими заземители; изолиращи оперативни щанги;

19. Защита от биологични агенти в работната среда чрез подходяща вентилация (общообменна, изсмукваща и вкарваща-нагнетяваща);

20. Ергономия при работа, вкл. ергономични офис столове; ергономични работни столове.

ВАЖНО! В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация или технологично обновление на производствената дейност на предприятието (изработване на продукти или предоставяне на услуги), разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги, такива за осигуряване извършването на административните дейности на предприятието и други, касаещи присъщата дейност в предприятието.

При оценката на проектните предложения ще се вземат предвид приложимите нормативни актове за съответния риск, ако е приложимо.

Например: Във връзка с компенсирането на полагане на тежък физически труд със средство за колективна защита, разходът ще бъде допустим, ако:

1. са отчетени физиологичните норми, съгл. чл.12 от Наредба № 16/31.05.1999 г.;

2. рискът при извършваната ръчна работа с тежести е оценен и изисква мерки, които са посочени;

3. оценката на риска е извършена по методика, която отчита всички показатели за оценка на риска за здравето и безопасността при ръчна работа с тежести, посочени в Приложение към чл. 4, т. 4 от Наредба 16/31.05.1999 г.

По отношение на закупуването на ергономични офис столове за служители и друго оборудване, свързано с норми за ергонометричност следва да се спазват „Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси“ № 05 на МНЗ /ДВ бр.25/71г., посл. изм. ДВ бр. 54/99г./ за рационална организация на работното място и трудовите процеси №5.

Замяната на едно производствено (работно) оборудване с друго, дори в случай, че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата.

5. Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

За осъществяване на дейността е допустимо да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, което следва да бъде обосновано във формуляра за кандидатстване (в описанието на конкретната дейност).

Изборът на включените в проекта социални придобивки следва да е обоснован и направен в съответствие с нуждите на предприятието.

За целите на настоящата процедура, по тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки:

-Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;

Разходите за храна не са допустими, както и закупуване на ваучери за семейна почивка на работници и служители, ваучери за храна, ваучери за развлечения, абонаментни карти за фитнес и др. подобни.

6. Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

Изборът на включените в проекта социални придобивки следва да е обоснован и направен в съответствие с нуждите на предприятието и заетите в него.

По Дейност 4 и Дейност 5 е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5, т.42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

В случай че за осъществяването на дейност 4 и дейност 5, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности, е необходимо той да разполага със собствено помещение или да има договор за наем на помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. След приключване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. Същото изискване се отнася и, в случай че кандидатът предвижда да извършва ремонтни дейности на спортни съоръжения и места за отдих на открито. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства, срокът спира и продължава да тече след отпадането им.

В случай че за нуждите и целите на проекта е необходимо да се извърши основен ремонт, кандидатът представя преди стартиране на ремонтните дейности копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж (заверено „вярно с оригинала”) или писмо от главния архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква разрешение за строеж). С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.

Допустимите дейности са оценени като съвместими с принципа „Ненанасяне на значителна вреда“, тъй като не се очаква да имат значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради тяхното естество.

ВАЖНО! Документите по процедурата и свързаните дейности са проверени за съответствие с принципите, залегнали в Хартата на основните права на ЕС (ХОП) и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КП ХУ).

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ.

При попълване на бюджета, кандидатът трябва точно да следва бюджетната рамка, като не е допустимо да се добавят нови видове разходи, различни от посочените:

І. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1.Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (Дейност 1). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 х.лв. общо за цялата дейност.

2.. Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа. (дейност 2). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 х. лв. общо за цялата дейност.

За изпълнението на дейност 1 и дейност 2 са допустими разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка, по реда на Закона за задълженята и договорите-ЗЗД.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

3. Разходи за материали, вкл. Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

4. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 4. Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

Замяната на едно производствено (работно)  оборудване с друго, дори, в случай че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата, тъй като се счита за оборудване, необходимо за основната дейност на предприятието.

В тази връзка не е допустимо закупуването на оборудване като например: работен или служебен/пътнически асансьор, мотокари, електрокари, газкари, хаспели и други подемни машини и съоръжения, скеле, повдигаща платформа/вишка, като същите не се считат за колективни предпазни средства, а за такива от основната дейност на предприятието.

Допустими са разходи за застраховка на придобитото оборудване за осъществяването на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

5. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 5

Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

Не е допустима замяната на съществуващи части от оборудване в помещенията за отдих,  хранене и спорт с нови от същия вид оборудване (напр. подмяна на маси, столове, печки и др. кухненско обзавеждане и оборудване, подмяна на спортни уреди и др.). Допустимо е закупуване на нови по вид артикули, с които помещенията не са разполагали до момента.

Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

Посочените разходи за застраховка в бюджетни пера 4.1. и 5.1. следва да бъдат планирани за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности.

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР). По процедурата са допустими разходи за СМРдо 15% от преките разходи.

По правилата на ЕФРР са допустими следните видове разходи: ремонт – основен или текущ, съгласно посоченото в дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“ и дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.

6. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 4. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

7. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 5. Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР. Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

ВАЖНО. Всички разходи в бюджета на проекта следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели..

V. ЕДИННА СТАВКА

8. Непреки разходи. Определят се чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи. Единната ставка за покриване на непреките разходи е в размер на точно 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта. Залагането на непреки разходи в бюджета на проекта е задължително!

„Непреки разходи“ са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и добро финансово изпълнение. Непреки разходи са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.).

Допустими целеви групи по настоящата процедура са заети лица (включително самостоятелно заети).  Като целева група по проекта могат да бъдат включени само лица, които са заети в предприятието кандидат към момента на подаване на проектното предложение.

Недопустими да получат минимална помощ по процедурата са кандидати, които извършват дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и в областта на първичното производство на селскостопански продукти.

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027г.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на  проекти  по обсъжданата процедура.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/619863; 0888/619864; 0887/336753. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, гр.Банско, ул.Места № 21-надпартер и гр.Сандански-Поленица, ул.Стопанска №4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

М.т. 0888 619863

 

[1] Съгласно ЗЗБУТ, „Лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top