Акценти

Процедура BG16RFPR001-1.001 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

УВАЖАЕМИ ИНОВАТОРИ,

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА проведе до 23 май 2023 г. обществено обсъждане на процедурата BG16RFPR001-1.001  „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ по линията на ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ (ПКИП) 2021-2027.  Очаква се процедурата да се отвори за прием на проектни предложения в най-скоро време.

ЦЕЛ: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Информационната система за интелигентна специализация 2021 -2027 г., (ИСИС 2021-2027) а именно: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника”; “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”; “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Наименование на приоритета и специфичната цел:

Приоритет: 1. Иновации и растеж със специфична цел: RSO1.1: Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии.

Приоритет: 2. Кръгова икономика със специфична цел: RSO2.6: Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика

БЮДЖЕТ: 127 000 000 лв. Този бюджет е разпределен по региони както следва: Регион в преход (Югозападен регион): 21 590 000 лв,; По-слабо развити региони  (Регионите извън югозападен): 105 410 000 лв. Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, в рамките на който попада съответното проектно предложение:

Тематични области Регион в преход По-слабо развити региони Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж

(приложимо за проекти, които ще се изпълняват в една от тематичните области на ИСИС:

“Информатика и ИКТ”;

“Мехатроника и микроелектроника”; “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;“ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)

 16 609 210

лева

8 492 154.23 евро

81 092 025

лева

41 461 694.01 евро

 

97 701 235

лева

49 953 848.24

евро

 

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

(приложимо за проекти, които ще се изпълняват в тематична област на ИСИС “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

4 980 790 лева

2 546 637.49 евро

24 317 975

лева

12 433 583.18 евро

 

29 298 765

лева

14 980 220. 67

евро

 

ВАЖНО: В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” подкрепа могат да заявят само микро, малки или средни предприятия (МСП).

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието- кандидат:

Микро и малки предприятия

Средни предприятия и

малки дружества със средна пазарна капитализация 

Големи предприятия

82 550 000 лева

42 207 144.79 евро

31 750 000 лева

16 233 517.23 евро

12 700 000  лева

6 493 406.89 евро

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура дружествата със средна пазарна капитализация  (т.е. такива, които не са МСП, нито са малки дружества със средна пазарна капитализация, но са с до 3 000 служителя) се причисляват към големите предприятия. Малките дружества със средна пазарна капитализация са такива, които не са МСП, но които имат средно списъчен брой на персонала си до 499 служители и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за конкретен проект:

Минимален размер на заявената БФП Максимален размер на заявената БФП в зависимост от  категорията на предприятието- кандидат

 

 

 

 

50 000 лева

 

Микропредприятия: 250 000 лева

 

Малки предприятия: 400 000 лева

Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия: 500 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявената БФП за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава посочите по-долу проценти от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. по катогории предприятия, а именно: за микропредприятия: 100%;  за малки предприятия: 60%; за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25%; за големи предприятия: 10%.

В рамките на посочения минимален и максимален размер на БФП по индивидуалните предложения са налице и допълнителни ограничения, произтичащи от правилата за държавни/минимални помощи.

Процент на съфинансиране

 1. I. ЕЛЕМЕНТ А e с приложим режим на държавна помощ „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ с основен интензитет на БФП 25% за двата вида изследвания: Експериментално развитие и Индустриални научни изследвания.

Експериментално развитие означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги във всяка област, технология, промишленост или сектор (включително, но и не само цифрови отрасли и технологии, като например изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии или технологии за периферни изчисления). Това например може да включва и дейности, имащи за цел задаването на концепция, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги.

Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране.

Индустриални научни изследвания означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги или насочени към постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги, във всяка област, технология, промишленост или сектор (включително, но и не само цифрови отрасли и технологии, като например изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии). Индустриалните научни изследвания обхващат създаването на компоненти на сложни системи и могат да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или среда със симулирани интерфейси към съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидирането на технологии с широко приложение.

Надбавки:

1) В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10% за средни предприятия и става 25%, както и с 20% за малки и микро предприятия, за които интензитетът на БФП става 45%.

2) Интензитетите на помощта, както са посочени по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15%, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

2.1) включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи;

ИЛИ

2.2) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.

При изпълнение на тези условия интензитетът на помощта за двата вида изследвания: Експериментално развитие и Индустриални научни изследвания придобива вида: 60% за микро и малки предпирятия, 50% за средни предпирятия и 40% за малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, извършвани от него или от партньора му в проектното предложение, финансирани по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“.

 1. ЕЛЕМЕНТ Б – приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“ (т.е. БФП e до 200 х.евро общо за период от две години) с максимален интензитет 60% за всички категории предприятия

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, извършвани от него в проектното предложение, финансирани по режим „de minimis“.

Допустими кандидати. Критерии за допустимост на кандидатите и партньорите

 1. Критерии за допустимост на кандидатите:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2022 г.
Микро предприятие ≥ 80 х. лв
Малко предприятие ≥ 200 х.лв
Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 х. лв
Голямо предприятие ≥ 3 млн.лв

ВАЖНО: При определянето на нетните приходи от продажби за 2022 г. се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата.

4) Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

Във връзка с горепосоченото, кандидати по настоящата процедура могат да бъдат:

– МСП;

– Малки дружества със средна пазарна капитализация, в случай че:

1) кандидатстват самостоятелно или в  партньорство с МСП, или с друго малко дружество със средна пазарна капитализация,

И

2) в случай на проекти, които ще се изпълняват в Тематичните области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

– Големи предприятиядопустими кандидати са само, ако кандидатстват в партньорство с МСП за проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Недопустими кандидати и партньори по процедурата са:

микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

– предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

микропредприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия;

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат БФП предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА).

Допустими партньори:

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие. Партньори могат да бъдат:

 – МСП;

Малки дружества със средна пазарна капитализация – само когато кандидат е МСП или друго малко дружество със средна пазарна капитализация И само в случай на проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;

Големи предприятия – допустими партньори по процедурата са само в случай че кандидат е МСП И само в случай на проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

ВАЖНО: Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно проектно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор. В случай че в едно проектно предложение участва като партньор повече от едно предприятие, то предложението ще бъде отхвърлено.

По процедурата е недопустимо проектното предложение да се изпълнява в партньорство без да е налице „ефективно сътрудничество“.

При ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.

Недопустимо е партньорство по настоящата процедура между предприятия, за които са налице отношения на партньорство и/или свързаност.

Едно предприятие е допустимо да участва само в едно проектно предложение като предприятието може да бъде или кандидат, или като партньор. В случай че посоченото изискване не е спазено, всички проектни предложения, в които участва съответното предприятие, ще бъдат отхвърлени.

Допустими дейности

Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, да водят до постигане на специфичните цели на ПКИП ( приложими за процедурата), както и на целите на настоящата процедура, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

 1. Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от изброените в Приложението към резюмета тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027.

2) Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

ВАЖНО: Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес). Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара. Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието. По процедурата ще бъдат съфинансирани само Иновации в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Това са дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, вкл. инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

3) Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории изследвания: експериментално развитие или индустриални научни изследвания.

4) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):- вж.Приложение 2:

– TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

– TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

– TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

– TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

5) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните принципи, залегнали в чл. 9 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, в т.ч. и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

6) В случай че проектът е предвидено да се изпълнява в партньорство, то следва между партньорите да са обстоятелства за ефективно сътрудничество.

ВАЖНО: Дейността, в рамките на която ще се реализира разработваната по проекта иновация, може да е основната, допълнителната или изцяло нова икономическа дейност за кандидата/партньора. По настоящата процедура кодът на проекта по КИД е кодът на икономическа дейност, който кандидатът ще осъществява във връзка с разработваната иновация.

Допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А:

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ВАЖНО: Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“.

Елемент Б:

Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. Тази дейност включва: заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Допустими разходи по процедурата:

Елемент А (по приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“):

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

Разходите по т. 1 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост.

 1. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта. Тези разходи са допустими както за кандидати, така и за партньори,но само за само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
 2. Разходи за амортизация на сгради и помещения (части от сгради), вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.) и за периода, през който се използват за проекта. Тези разходи са допустими както за кандидати, така и за партньори.
 3. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията. Тези разходите от Елемент А са допустими само за кандидати и в обхвата им се включват:

а) разходи за възлагане на научни изследвания, които следва да бъдат извършвани изцяло от външни изпълнители, без участието на персонала, назначен по проекта и без участието на останалия персонал на бенефициента и партньора.

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

ВАЖНО: В случай на проекти, включващи ПАРТНЬОРСТВО, разходите по т.4 са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

В случай на проекти, които се изпълняват ИНДИВИДУАЛНО само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите по т.4 от 20% не е приложимо, но се прилага ограничение до 20% от общо допустимите разходи по проекта за „разходи за знания и патенти“ (т. 4 б).

 1. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията. Тези разходи са допустими само за кандидати и единствено в случай, че извършването на изследвания, изпитвания, измервания (Дейност 1 по Елемент А) и/или създаването и тестването на прототипи и пилотни линии (Дейност 2 по Елемент А) се извършват от кандидата.

Елемент Б. Разходите по този елемент са допустими само за кандидати и могат да включват:

 1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ– общо до 20 000 лв., вкл.:

–           разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

–           разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

–           разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

Кандидатите се задължават да не продават, преотстъпват и/или дават под наем на трети лица дълготрайните нематериални активи, придобити със средства по проекта за период от пет години от окончателното плащане или три години от окончателното плащане за МСП.

Допустими целеви групи: По процедурата ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в съответствие с приоритетите на ИСИС 2021-2027. По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от приоритетните подобласти към тематичните области на ИСИС 2021-2027. Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в съответните тематични области, изведени на база на регионализацията, заложена в ИСИС 2021-2027, съгласно таблицата „Интелигентна специализация на България по райони“ (вж.Приложение 3). Тематична област „Чисти технологии, кръгова икономика и нисковъглеродна икономика“ се разглежда като хоризонтална и приоритетна за всички административни области.

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Елемент А. По този елемент приложемия режим е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ Допустими за подкрепа по този режим са подпомаганите части от  проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории изследвания: експериментално развитие или индустриални научни изследвания.

Елемент Б. По този елемент приложимият режим на помощ е „Минимална помощ“ (de minimis).

ВАЖНО: БФП  по процедурата може да се натрупва с всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно, само ако това натрупване не води до надхвърляне на най-високия размер или интензитет на помощта, приложим за тази помощ..

Максимален срок за изпълнение на проекта: Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнайсет месеца.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ПРИОРИТЕТНИ ПОДОБЛАСТИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ИСИС) 2021 -2027 Г

 

 1. В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:

– ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

– Интернет на нещата (IoT);

– Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

– големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

– комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

– киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

– блокчейн технологии;

– системи и услуги в сферата на финтех;

– технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

– интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

– производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

 1. В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника” се включват следните приоритетни подобласти:

– Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

– Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

– Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

– Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

– Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

– Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

– Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

– Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

– Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

– Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

– Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

– Фотоника и технологии за изображения;

– Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

– Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

– Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

– Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

– Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

– Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

– Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

– Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

– Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

 1. В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“[1] се включват следните приоритетни подобласти:

– Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

– Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

– Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

– Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

– Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

– Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

– Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

– Синя и зелена биобазирана икономика;

– Индустриални биотехнологии;

– ИКТ с приложение в тематичната област;

– Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

– Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

 1. В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват следните приоритетни подобласти:

– Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

– Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

– Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 1. В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ се включват следните приоритетни подобласти:

– Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

– Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

– Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

– Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

– Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

– Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

– Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

ВАЖНО: В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП). В случай на партньорство, партньорът също следва да бъде МСП.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НИВО НА ТЕХНОЛОГИЧНА ГООВНОСТ (TRL)

 

TRL 1 – Формулирани основни принципи на технологията

TRL 2 – Формулирана концепция на технология

TRL 3 – Концепция, доказана с експеримент

TRL 4 – Технология, валидирана в лаборатория

TRL 5 – Технология, валидирана в релевантна среда

TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда

TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда

TRL 8 – Завършена и сертифицирана система

TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3:

 

[1] Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са съобразени с критериите за недопустимост на кандидатите и по-специално демаркацията с ПРСР и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., както  и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти; преработката и продажбата на селскостопански продукти.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top