Акценти

Процедура: BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

УВАЖАЕМИ ИНОВАТОРИ,

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че приключи обявеното от Министерство на иновациите и растежа общестевното обсъждане на процедурата: BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Очаква се в най-скоро време да се обявят началото и краят на приема на проектни предложения по нея.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027): Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии; Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика, вкл.в техните подобласти (Вж.Приложението).

Приоритети на процедурата и специфичнrте им цели:

Приоритет: 1. Иновации и растеж. Специфична цел: Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии.

Приоритет: 2. Кръгова икономика. Специфична цел: Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

Очаквани резултати: В края на изпълнението на проекта следва да е налице внедрена в предприятието продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Измерения по кодове:

Измерение 1 – Област на интервенция:

 1. Научни изследвания и иновационни дейности в микропредприятия, включително изграждане на мрежи (индустриални научни изследвания, експериментално развитие, проучвания за установяване на осъществимостта);
 2. 010. Научноизследователски и иновационни дейности в МСП, включително изграждане на мрежи;
 3. 011. Научноизследователски и иновационни дейности в големи предприятия, включително изграждане на мрежи.

Горепосочените три области на интервенции (009, 010 и 011) са приложими за проекти, в рамките на които ще се внедряват иновации, попадащи в една от следните тематични области на ИСИС: „Информатика и ИКТ”, “Мехатроника и микроелектроника”, “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Посочените по-долу следващи две области (069 и 075) са приложими за проекти, в рамките на които ще се внедряват иновации, попадащи в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

 1. 069. Управление на търговски и промишлени отпадъци: превантивни мерки, мерки за минимизиране, за сортиране, за повторно използване и за рециклиране;
 2. Подкрепа за екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП.

Измерение 2 – Форма на финансиране:

 1. Безвъзмездни средства.

Измерение 3 — Териториален механизъм за изпълнение и териториална насоченост:

 1. 33. Друг подходи — Без целеви територии.

Измерение 7 — Равенство между половете:

 1. Полово неутрално.

Бюджет: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 150 млн.евро, разпределени по региони на планиране както следва: Регион в преход/ Югозападен регион (ЮЗР)-15 млн.евро и По-слабо развити региони/ всички иизвън ЮЗР- 135 млн.евро.

ВАЖНО: Проектните предложения следва да се изпълняват САМО В ЕДИН от горепосочените две категории региони.

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, тематичната област на ИСИС, в рамките на който попада съответното проектно предложение, категорията на предприятието-кандидат и категорията-регион:

Тематични области Категорията Регион в преход По-слабо развити региони Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж

(За проекти в тематични области:

1. “Информатика и ИКТ”;

2. “Мехатроника и микроелектроника”;

3. “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и

4. “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)

Микро- и малки предприятия

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

 

Общо

17 602 470 лева

9 000 000 евро

158 422 230 лева

81 000 000 евро

176 024 700 лева

90 000 000 евро

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

(За проекти в тематична област 5. “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

Микро- и малки предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 000 евро

Средни предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 00 евро

 

Общо

11 734 980 лева

6 000 000 евро

105 614 820 лева

54 000 000 евро

117 349 800 лева

60 000 000 евро

ВАЖНО: Единствено микро-, малки или средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027, по приоритет 2 „Кръгова икономика“.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по всеки индивидуален проект по процедура е 50 х.лв. за всичкси предприятия, максималният размер е както следва: микропредприятия- 200 х.лв, малки предприятия- 500 х.лв., а средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация- 800 х.лв.

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявената БФП за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава посочените по-долу реализирани от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.:за микропредприятия 100%; за малки предприятия- 50%; а за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация- 25%.

В рамките на посочения минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения са налице и допълнителни ограничения, произтичащи от правилата за държавни/минимални помощи.

Процент на съфинансиране (на БФП): По настоящата процедура допустимите разходи са обособени в два елемента – Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) и Елемент Б „Услуги“ (незадължителен), като процентът на съфинансиране по всеки елемент зависи от избрания режим на помощ, от категорията на предприятието-кандидат и от мястото на изпълнение на проекта.

1) Максималният интензитет (процент) на БФП при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (приложим по Елемент А „Инвестиции“) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието – кандидат

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия 45%

София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия 45%

София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Малки дружества със средна пазарна капитализация

 

45%

София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

В случай че проектът се реализира едновременно в две или повече области в ЮЗР (места на изпълнение) с различен максимално допустим интензитет на помощта, кандидатът следва да разпредели разходите в раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване по места на изпълнение и съобразно приложимия интензитет за съответната област и съответната категория предприятие-кандидат. По настоящата процедура не е допустимо проектното предложение да се изпълнява едновременно в регион в преход (ЮЗР) и в по-слабо развити региони (извън ЮЗР).

2) Максималният интензитет (процент) на БФП при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) (приложим по Елемент А „Инвестиции“ и/или по Елемент Б „Услуги“) за ВСИЧКИ категории на предприятията-кандидати  е 45%.

3) Максималният интензитет (процент) на БФП при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП “ (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро, малки и средни предприятия) за всички категориите на предприятията-кандидати  е 45%.

Критерии за допустимост на кандидатите:

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps). Последните са предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро.

ВАЖНО: Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2022 г.
Микропредприятие ≥ 100 х. лв
Малко предприятие ≥ 300 х.лв
Средно предприятие ≥ 1 млн.лв
Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 млн.лв

ВАЖНО: При определянето на нетните приходи от продажби за 2022 г. се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия-партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата.

Подкрепа по настоящата процедура не могат да получават кандидати, които са:

микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Р.България.

предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

микропредприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на ЕС или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Р.България;

малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на ЕС или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Р. България.

малки дружества със средна пазарна капитализация, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на ЕС или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Р. България.

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други)[1];

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат БФП предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

ВАЖНО: По настоящата процедура икономическата дейност, за която се кандидатства (по КИД-2008 на НСИ), е тази, в рамките на която внедряваната по проекта иновация ще се реализира/предлага на пазара (продукт/услуга). Пример: В случай на иновация, която попада в подобласт на ИСИС „Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство“, но същата ще бъде използвана от страна на предприятието за целите на дейността, която реализира/ще реализира във връзка с производството на опаковки, то кодът на проекта по КИД е 22.22 „Производство на опаковки от пластмаса“.

По настоящата процедура кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

ДОПУСТИМИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРОЕКТИ:

1) Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

а/ Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара. Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции или на потребителската полезност. Съответните функционални характеристики включват качество, технически спецификации, надеждност, дълготрайност, икономическа ефективност по време на употреба, достъпност, удобство, използваемост и улеснено ползване. Продуктовите иновации не е необходимо да подобряват всички функции или спецификации  на производителността. Подобряването или добавянето на нова функция може също да се комбинира със загуба на други функции или спад в някои спецификации на производителността. Продуктовите иновации могат да използват нови знания или технологии или да се основават на нови начини на употреба или комбинации от съществуващи знания или технологии.

б/ Иновация в бизнес процесите (процесова иновация) е нов или подобрен бизнес процес (или комбинация от двете) на една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието. Могат да се разграничат шест типа бизнес процеси:

 1. Производство на стоки и предоставяне на услуги;
 2. Разпространение и логистика;
 3. Маркетинг и продажби;
 4. Информационни и комуникационни системи;
 5. Администрация и управление;
 6. Разработване на продукти и бизнес процеси.

Иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, са дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

(вж.Приложението).:

В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

– създаване на нов стопански обект;

– увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;

– диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент;

– основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект.

ВАЖНО: Кандидати, които са „малки дружества със средна пазарна капитализация“, И проектът се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А „Инвестиции“), И са с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2), е допустимо да изпълняват ЕДИНСТВЕНО дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на „първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност“, свързана със:

– създаването на нов стопански обект ИЛИ

диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него.

Препоръчително е един проект да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции. Въпреки това, в случай че предвидените за изпълнение дейности попадат едновременно в повече от една от гореизброените допустими категории първоначални инвестиции, то следва задължително да се определи ЕДНА ОТ ТЯХ КАТО ВОДЕЩА и да се представи информация за съответната категория „първоначална инвестиция“.

4) Проектите следва да водят до постигане на целта на процедурата.

5) Проектите следва да се изпълняват на територията на Р.България.

6) Проектите следва да са в съответствие с хоризонтални принципи, заложени в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, както и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: Допустими по настоящата процедура са проектни предложения, включващи следните дейности:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

При придобиване на специализиран софтуер посредством разработването му, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи.

ВАЖНО: Проектните предложения могат да включват само ЕДНА или и ДВЕТЕ допустими дейности по задължителния Елемент А „Инвестиции“. Допустимо е в рамките на горепосочените две дейности да бъде включено и внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги). В тези случаи кандидатите не следва да описват допълващите видове иновации като самостоятелна дейност във Формуляра за кандидатстване, а следва (ако е приложимо) да ги опишат като част от посочените по-горе два вида допустими дейности.

Кандидатите следва да разпишат допустимите дейности по начин, от който да е видно как конкретните активи, заложени за придобиване в бюджета на проекта (раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване), ще доведат до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).

ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) кандидатите избират ЕДИН измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ, като дейностите по настоящия Елемент А могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

1) при условията и праговете за „регионална инвестиционна помощ“

ИЛИ

2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis).

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Защитата на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация включват дейности, свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално и/или международно равнище.

ВАЖНО: Горепосочените дейности за услуги по т. 1 са допустими, САМО в случай че са свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на собствените правата по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

2.1) Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват дейности за услуги, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“).

ВАЖНО: Дейностите за услуги по т. 2.1) са допустими, САМО в случай че са свързани със защита на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

2.2) Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес;

ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими САМО за периода на изпълнение на проекта, като кандидатът задължително следва да представи информация и обосновка при описанието на проектната дейност във Формуляра за кандидатстване.

б) дейности за осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

ВАЖНО: Дейностите по Елемент Б „Услуги“ (незадължителен) се изпълняват в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

1) при условията и праговете за „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са микро-, малки или средни предприятия,

ИЛИ

2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са малки дружества със средна пазарна капитализация.

ВАЖНО: Кандидатите за БФП могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А „Инвестиции“ или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването в проекта само на дейности по Елемент Б „Услуги“ е недопустимо по настоящата процедура.

ВАЖНО: Всички дейности, включени в проектните предложения, следва да са необходими и пряко свързани с внедряваните иновации. При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе дейности.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: Допустими по процедурата са следните видове разходи:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за софтуер не трябва да надвишават 200 х.ле. При придобиване на специализиран софтуер посредством разработването му, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи.

ВАЖНО: По настоящата процедура не са допустими разходи за придобиване от трети лица на права по интелектуална собственост върху иновацията, внедрявана по проекта.

ВАЖНО: За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ – „регионална инвестиционна помощ“.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта за период от 5 (пет) години от окончателното плащане за малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) или 3 (три) години от окончателното плащане за МСП.

ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1) и т. 2) по Елемент А „Инвестиции“, същите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги). Чрез горепосочените допустими разходи може да се постига и внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация или иновация в бизнес процесите. По настоящата процедура не са допустими разходи, които водят до внедряване единствено на иновации в допълващи бизнес процеси.

Разходите за дълготрайни материални и/или нематериални активи, заложени в раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, следва да съответстват на пазарните цени съгласно приложените към Формуляра за кандидатстване индикативни оферти, като е допустимо увеличение с до 10% от стойността на представената оферта.

Оценката на допустимостта на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, заложени в бюджета на проектните предложения, ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост за ДМА и ДНА, определен в счетоводната политика на кандидата, в случай че документът е представен към Формуляра за кандидатстване. Ако кандидатът не е представил счетоводна политика, стойностният праг на същественост се определя съгласно чл. 50 и чл. 51 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (700 лева).

Допустимо е придобиването на дълготрайни материални активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

1) Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.

ВАЖНО: Разходите за услуги по т. 1) са допустими, САМО в случай че са свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на собствените правата по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално и/или международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) – до 10 х.лв.

ВАЖНО: Разходите за услуги по т. 2.1) са допустими, САМО в случай че са свързани със защита на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

ВАЖНО: В случай че проектното предложение включва разходи за такси за защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация (съгласно т. 1) от Елемент Б „Услуги“), и/или разходи за консултиране и подпомагане чрез договор за външни услуги, свързани със защита на индустриална собственост на внедряваната иновация (съгласно т. 2.1) от Елемент Б „Услуги“), задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на внедряваната иновация, или подадена заявка за получаването на такъв. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимият документ, извършените съответни разходи, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 х.лв;

ВАЖНО: Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са допустими САМО за периода на изпълнение на проекта, като кандидатът задължително следва да представи информация и обосновка при описанието на проектната дейност във Формуляра за кандидатстване, за която ще е нужно извършването на разходи по горепосочените помощни услуги.

б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.;

В обхвата на посочените допустими разходи по Елемент Б „Услуги“ не могат да се включват непредвидени разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, или разходи, свързани със съдебни спорове по отношение на внедряваната иновация.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

Всички процентни ограничения се прилагат както на етап оценка на проектното предложение, така и на етап изпълнение на проекта. В случай на превишение на процентните ограничения, размерът на съответните разходи се преизчислява до допустимите стойности.

ВАЖНО: Допустими по проекта са само разходи, които са пряко свързани и необходими за внедряваната иновация.

ВАЖНО: Кандидатите за БФП могат да представят проектни предложения, включващи разходи само по Елемент А „Инвестиции“ или комбинация от двата елемента, като включването на разходи по Елемент А е задължително. Включването в проекта само на разходи по Елемент Б „Услуги“ е недопустимо по настоящата процедура.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури. Предлагаме и безплатна услуга за предварително ранкиране на проекти на кандидат-бенефициенти, които ни предоставят счетоводните си отчети за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. във формат за НСИ, както и базисна информация за типа на подкрепяната иновация.

 

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/619 863; 0888/619864; 0887/б33675. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, гр. Банско, ул.Места № 21-надпартер и гр.Сандански-Поленица, ул.Стопанска №4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

м.т. 0888 619863

 


Приложение: Тематични области и подобласти на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.:

 1. В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:

– ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

– Интернет на нещата (IoT);

– Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

– големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

– комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

– киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

– блокчейн технологии;

– системи и услуги в сферата на финтех;

– технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

– интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

– производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

 1. В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника” се включват следните приоритетни подобласти:

– Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

– Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

– Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

– Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

– Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

– Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

– Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

– Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

– Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

– Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

– Фотоника и технологии за изображения;

– Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

– Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

– Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

– Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

– Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

– Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

– Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

– Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

– Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

 1. В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ се включват следните приоритетни подобласти:

– Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

– Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

– Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

– Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

– Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

– Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

– Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

– Синя и зелена биобазирана икономика;

– Индустриални биотехнологии;

– ИКТ с приложение в тематичната област;

– Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

– Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

 1. В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват следните приоритетни подобласти:

– Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

– Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

– Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 1. В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ се включват следните приоритетни подобласти:

– Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

– Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

– Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

– Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

– Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

– Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

– Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top