Акценти

Фонд ”Условия на труд” към Министерство на труда и социалната политика

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме за възможността да реализирате проекти от програмата на Фонд ”Условия на труд към Министерство на труда и социалната политика. Проектите следва да са насочени към подобряване условията за труд и отдих на  работници и служители в предприятията, както и към подобряване на сградния  фонд, в който се осъществява производствената или друга дейност на дружеството в стопанския или непроизводствения сектор.

 

Допустими бенефициенти:

Работодатели – регистрирани предприятия по ТЗ, земеделски стопанства, други непроизводствени структури като болници, ДКЦ, амбулатории, училища, детски градини, старчески домове и хосписи и др.. Кандидатите следва да са внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски, да са осигурили обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина и имат изграден комитет по условия на труд.

 

Допустими дейности:

Средства от фонда се подпомагат проекти за подобряване на условията на труд в предприятията, свързани със:

а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;

д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;

е) обезопасяване на машини и съоръжения и др.

Примерни дейности:

Подобряване санитарно – хигиенните условия на труд и отдих:

 • Реконструкция или подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената, стая за почивка, помещение за приемане на храна при кетърингово хранене, стол за хранене на персонала и др.;
 • Покупка на соларна инсталация за генериране на топла вода необходима за хигиенно-битови цели;

Защита от неблагоприятен микроклимат:

 • Реконструкция или обновяване на покриви, подмяна на улуци, подмяна на защитно-заземителна и  гръмоотводна инсталация;
 • Външна и вътрешна изолация, външно и вътрешно боядисване или саниране на сгради,
 • Подобряване или подмяна на подове, стени, тавани;
 • Подмяна на дограми, врати, прозорци;
 • Въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат.

Осветеност:

 • Подмяна на осветителни тела и такива с намален разход на електроенергия, LED осветителни тела.

Електробезопасност:

 • Подмяна на електроинсталация и всичко свързано с електробезопасността, изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки свързани с предписания за ППО.

Вентилация:

 • Доставка и монтаж на нови вентилационни системи;
 • Локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности;
 • Нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение;
 • Вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;
 • Система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици-газсигнализатори;
 • Аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло.

Климатизация;

 • Доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация.

Отоплителни  инсталации:

 • Доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация.

Шум:

 • Доставка и монтаж на екрани, кожуси,покрития, ограждения около източниците на производствен шум;
 • Звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум;
 • Звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум.

Вибрации:

 • Поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации;
 • Осигуряване на допълнително оборудване към машините намаляващо риска от вибрации.

Защита от летящи, изхвърлени частици или предмети:

 • Доставка и монтаж на предпазители, предпазни екрани, паравани, ограждения.

Защита от опасни лъчения:

 • Предпазни екрани или защитни покрития;
 • Система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии;
 • Екраниране на лазерни устройства;
 • Оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства.

Защита от падащи предмети в производствени помещения:

 • Козирки, навеси, прегради; Тунели; Бордови дъски.

Защита от пожар и взрив:

 • Система от хидранти и струйници; Автоматична пожарогасителна инсталация; Пожароизвестителна инсталация; Автоматични газанализатори.

Химични и биологични агенти.

Покупка на машини и техника, облекчаваща и заместваща човешки непривлекателен труд, например: робот за заваряване, робот за рязане, изграждане на рампа пред производствено хале, покупка на електрокар и т.н.

 

Финансови условия:

Безвъзмездното финансиране представлява до 30% от общата сума на дейностите по проекта или до 100 000 лв. без ДДС помощ за един проект (т.е, ако максималната сума на дейностите по проекта е 335 000 лв., то помощта от Фонда е до 100 000 лв.). При покупка на техника, облекчаваща труда, както и п ри ремантна покриви, финансирането е  15 %

 

Проектни предложения се подават до 25-то число всеки месец. Максималният срок за изпълнение на един проект е 12 месеца. С приключването на един проект може да се подготви втори при същите условия. Един кандидат може да участва два пъти за период от пет календарни години.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да ви съдейства за реализацията на ваши проектни идеи чрез оказване на високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/619863; 0888/619864; 0887/336753; тел. 02/981 99 48;  02/981 99 60. Централен офис в гр. София 1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39 и гр. Банско; ул.Места № 23; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top