Програма за развитие на селските райони

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селски общини

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИ ОБЩИНИ,

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че в Индикативната програма за 2022 г. на Програмата за развитие на селските райони 2021-2027 г. е посочено, че се очаква Подмярката 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селски общини“ на ПРСР 2021-2027 г. да се обяви през м. ноември на 2022 г.

Цел: Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост.

Бюджет: до левовата равностойност на 29 млн. евро

Допустими бенефициенти: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Примерни допустими дейности: Инвестиции в неземеделски дейности, като например:

  1. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали), т.е. производство или продажби на неземеделски продукти;
  2. Развитие на услуги във всички сектори;
  3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 
  1. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Категории допустими разходи: Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощдо 50 %.

Размер на допустимите разходи– от 20 х.евро до 200 х.евро в левова равностойност

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top