Акценти

Инструмент ЕСИ УСКОРИТЕЛ (ACCELERATOR) към Европрограмата „Хоризонт-Европа“ 2021-2027 г.

Labirint03.jpg4689362a-cfab-4ab2-8260-98db3cc072bbOriginal

Продължава приемът на проекти по ключовия елемент на Европейския съвет по иновации (ЕСИ) към Европрограмата „Хоризонт-Европа“ 2021-2027 г., какъвто се явява ориентираният основно към малките и средни предприятия и много атрактивен за тях Инструмент ЕСИ УСКОРИТЕЛ (ACCELERATOR). 

Важна и много добра за бизнеса възможност на ЕСИ УСКОРИТЕЛ е, че по него може да участва с проектно предложение самостоятелно само едно МСП, вкл. стартиращо такова, а  в някои специални случаи и така наречени междинни предприятия с до 499 души персонал. За разлика от тази възможност при другите Инструменти на ЕСИ, каквито са ЕСИ ПЪТЯТ и ЕСИ ПРЕХОД участие могат да имат консорциуми от по няколко независими юридически лица от няколко страни от ЕС или асоциирани към „Хоризонт-Европа“ страни.

ЕСИ УСКОРИТЕЛ се стреми да подпомага предимно фирми с потенциал за разработване на иновации и създаване на нови пазари, за значителни дългосрочни пробиви, въздействия и експанзия върху пазара, както и за формиране на висока печалба на тази основа, но и с висок риск за практическото им реализиране.Важно е да се посочи, че ЕСИ УСКОРИТЕЛ  се стреми да подпомага по-късните етапи от развитието на технологиите. Поради това чрез ЕСИ УСКОРИТЕЛ ще се финансират проекти с относително по-високо достигнато към момента на кандидатстването Ниво на технологично готовност (НТГ). Препоръчва се съответният проект да може да започне реализацията си от НТГ5, т.е. от наличие на технология, валидирана в съответната среда или по-добре от НТГ6, т.е. от наличие на технология, демонстрирана в съответната среда. Това означава, че се изисква технологичният компонент на иновацията да е бил тестван и валидиран в лаборатория или в друга подходяща близка до реалната среда.Препоръчва се също в процеса на реализация на проекта да се премине през НТГ7, т.е. демонстрация на прототип на системата в оперативна среда и да се достигне до НТГ8, т.е. до завършена реална система, тествана и демонстрирана в близка до реалната среда. Последното допустимо ниво НТГ9 на напълно документирана и функционираща в своята функционална среда система е редно да се достигне в процеса на комерсиализация на резултатите от проекта след  финализирането му.Продължителността на един проект по ЕСИ УСКОРИТЕЛ е препоръчително да бъде до 24 месеца.Един проект по ЕСИ УСКОРИТЕЛ  може да получи смесено финансиране, включващо:1. До 2,5 милиона евро безвъзмездна субсидия за развитие и валидиране на технологията от посочените по-горе НТГ 5 или НТГ6 до НТГ8. Тази субсидия е предназначена да възстанови на бенефициента до 70% от допустимите разходи по проекта, направени за иновационни дейности. Тук се включват разходите  за:- демонстрация на технологията в съответната среда;- прототипиране и демонстрация на системно ниво;- научноизследователска и развойна дейност и тестове, необходими за спазване на регулаторните и стандартизационни изисквания;- управление на интелектуалната собственост и – евентуално необходимо одобрение за излизане на резултата от иновацията на пазара.2. Между 0,5 и 15 милиона евро за така наречения „инвестиционен компонент“. Той се изразява в придобиване на дялове от 10% до 25% в съответното предприятие, с цел подпомагане на възможно по-бързото и по-широко внедряване на резултатите от разработената по проекта иновация.  Може да се кандидатства и само за получаване на безвъзмездно финансиране без използване на инвестиционния компонент. В такъв случая кандидат-бенефициентът е необходимо да обоснове, че ще разполага с достатъчно финансови средства за да осъществи ефективен преход от НТГ8, при което се финализира иновационната част на проекта, към НТГ9, за което обикновено е предназначен инвестиционния компонент, т.е. към комерсиализиране на резултатите от проекта и преминаване към масовото им внедряване на целевите им пазари.Допуска се посоченото от т.1 самоучастие на бенефициента с 30% от допустимите разходи за иновацията да бъде включено изцяло или частично в  „инвестиционния компонент“. Последният е предимно дългосрочен с период на възвръщаемост от 7-10 години, но не повече от 15 години. При необходимост може да бъде добавено инвестиционно финансиране и по друг инструмент, напр. InvestEU, представляващ наследник на Плана Юнкер. Междинните предприятия могат да получат финансиране само по линията на „инвестиционния компонент“, а не и безвъзмездно финансиране.Важен елемент на ЕСИ УСКОРИТЕЛ е търсенето на баланс между така наречените „отворено финансиране“ (ОФ) и „предизвикано финансиране“ (ПФ) на проектни предложения. Отворено е финансирането чрез открити покани без предварително зададени тематични приоритети, т.е. за иновативни проектни предложения в практически почти всяка област на науката и технологията. Изключени са само иновации, вредящи на околната среда или на социалното благополучие, както и такива, предназначени основно за военни цели. Предизвиканото финансиране е предназначено да даде възможност за подкрепа на технологии и иновации, които обхващат различни приоритетни за ЕСИ научни, технологични  и секторни области на приложение. Особено внимание при ПФ ще се обърне на реализирането на приоритетите на ЕС за преход към зелено, дигитално и здравословно общество. Финансирането по всяко от две направления на финансирания ОФ и ПФ няма да бъде за проекти, които противоречат на целите на Зелената сделка. Проявява се и стремеж за даване на определен приоритет на отвореното финансиране на проектни предложения пред предизвиканото такова.Важно удобство за иноваторите е, че кандидатстването с проектно предложение по инструмента ЕСИ УСКОРИТЕЛ става на два етапа. На първия етап кандидат-бенефициентът подава относително кратка заявка, в която се представя същността на проекта и се отговаря на набор от въпроси относно предметът на иновацията, потенциалния й пазар и се представя екипа на проекта. Подаването на кратката заявка може да става във всеки удобен за кандидат- бенефициента момент. Отговарянето от Управляващия орган (УО) на ЕСИ дали съответната заявка съответства на  критериите за оценка на кратките заявки ще става в рамките на до 4 седмици от подаването й на принципа „пръв влязъл, пръв излязъл“. Ако кратката заявка получи положителен отговор, то кандидат-бенефициентът ще има право да подготви и входира пълна заявка за проект по зададена образец. През 2022 г. имваше обявени три сесии за прием на пълни проектни предложения по Инструмента Ускорител, последната от която беше до 05 октомври 2022 г. Очакваме през м.декември 2022 г. да се обяви и Работната протрама на Инструмента Ускорител за 2023 г. също с поне три сесии за прием на пълни проектни предложения.След входирането на пълното предложение се очаква кандидат-бенефициентът да бъде информиран за резултата от оценката му. При положителен резултат екип на кандидат-бенефициента ще бъде поканен за кратко интервю пред жури от ЕСИ в Брюксел. На тази основа успешните кандидат-бенефициенти ще получат предложение за подписване на договор за финансиране на проектното им предложение. Посочено е, че на компании с жени – изпълнителни директори ще се предоставят определени предимства в процеса на оценка на проектни предложения.

Важно е да се отбележи, че се предвижда всички приети за финансиране проекти по ЕСИ УСКОРИТЕЛ, да получат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, осигурени от ментори и експерти, както и до възможности за партньорство с предприятия и инвеститори.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и бъдещото управление на проекти както по обсъжданата европроцедура, така и по други актуални европейски и национални процедури.

Приложение: НИВА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ГОТОВНОСТ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ

TRL1 – спазени основни принципи

TRL2 – формулирана технологична концепция

TRL3 – експериментално доказателство за концепция

TRL4 – технология, валидирана в лаборатория

TRL5 – технология, валидирана в съответната среда

TRL6 – технология, демонстрирана в съответната среда

TRL7 – демонстрация на прототип на системата в оперативна среда

TRL8 – системата е пълна и квалифицирана

TRL9 – действителна система, доказана в оперативна среда

Technology Readiness Levels (TRLs) provide a guide to the stage of development. TRLs are used in the work programme for guidance, but do not preclude support for non-technological innovations. A strong degree of importance will also be given to market readiness and business readiness, as described in the evaluation criteria of the call texts. The following definitions of TRLs apply, recognising that there are important differences between technological fields:

TRL1 – basic principles observed

TRL2 – technology concept formulated

TRL3 – experimental proof of concept

TRL4 – technology validated in lab

TRL5 – technology validated in relevant environment

TRL6 – technology demonstrated in relevant environment

TRL7 – system prototype demonstration in operational environment

TRL8 – system complete and qualified

TRL9 – actual system proven in operational environment

 

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top