Акценти

КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ИНОВАТИВНИ МСП ПРЕДЛАГА ГРАНТОВАТА СХЕМА „ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП“ НА ЕВРОПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИНОВАЦИИ ХОРИЗОНТ 2020

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ

УПРАВИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА ФИНСИС

email: office@finsyssoft.com; м.т. 0888 619863

 

Европрограмата за изследвания и иновации “Хоризонт 2020” (накратко по-долу Х2020) е най-голямата програма на ЕС за периода 2014-2020 г. с бюджет от почти 80 милиарда евро. Тя се нарича още осма рамковата програма на ЕС, тъй като се приема като наследник на предходните 7 рамкови програми за научни изследвания и технологично развитие, както и на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и на Европейския институт за иновации и технологии.

Х2020 се отличава от своите предшественици със стремежа за обхващане на цялата предпазарна иновационна верига, вкл. приложната наука, бизнес иновациите и справянето с обществените предизвикателства, т.е. трите й приоритетни стъбла.

Целта на Х2020 е да доведе до възможно повече постижения, открития и иновации, които да допринесат ползи за обществото. Тя свързва научните изследвания и иновациите, пренасяйки  идеи от лабораторията до пазара чрез различни форми за стимулиране на иновациите и подпомагане на процеса на съвместяване на дейността на публичния и частния сектор за постигане на иновации.

Възможностите за финансиране по линия на Х2020 са изложени в работните програми, публикувани в общ цифров портал на ЕС за финансиране за научни изследвания и иновации.

Х2020 предлага опростен достъп до финансиране на фирми, научни организации, университети, неправителствени организации, общини и други публични институции от всички страни в ЕС и от страни, асоциирани към Х2020 страни, вкл. Исландия, Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Израел, Молдова, а отскоро и Украйна. Швейцария е асоциирана към Х2020 само за дейности, свързани с научни изследвания, а не и с иновации.

Стандартно изискване на Х2020 е в него да се участва с проектни предложения за:

 • Научно-изследователски и иновативни дейности, при които водещи са научни организации, но в някои от тях могат да участват също бизнес, неправителствени и публични организации;
 • Иновативни дейности, по които водещи са бизнес-организациите, но в някои от тях могат да участват  научни, неправителствени и публични организации.

Принципно правило в Х2020 е, че по тези дейности да могат да участват консорциуми от поне три независими  юридически лица от поне три страни-членки на ЕС или  асоциирани към  Хоризонт 2020 страни.

Важна част от програма Хоризонт 2020 специфичната грантова схема „ИНСТРУМЕНТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИМСП)“. При тази схема е направено специално изключение от посоченото по-горе принципно изискване за консорциуми и е дадена възможност дори едно единствено МСП от страна-членка на ЕС или от асоциирана към Х2020 страна да може да кандидатства с проект по една от предварително определените теми от ИМСП.

Инструментът за МСП към Х2020 има три фази.  ФАЗА 1 и ФАЗА 2 предлагат безвъзмездно съфинансиране. МСП могат да кандидатстват за съфинансиране по ФАЗА 1 с намерение след успешното й завършване да кандидатстват за безвъзмездно съфинансиране по ФАЗА 2. Може да се кандидатства и направо за безвъзмездно съфинансиране по ФАЗА 2.  ФАЗА 3 не предоставя пряко безвъзмездно съфинансиране на проекти, но МСП могат да се възползват от нея за получаване на ефективен достъп до редица косвени форми на подкрепа и услуги, както и от мерки за достъп до финансови механизми, подкрепени от ХОРИЗОНТ 2020, вкл. COSME и др.

ФАЗА 1 на ИМСП, наричана още ИДЕЙНА ФАЗА,  е за предпроектни проучвания. Тя предлага безвъзмездно съфинансиране за обосновка и проверка на технологичната, практическата и икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов иновативен продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).

Проектното предложение на ФАЗА 2, наричана още СЪЩИНСКА ФАЗА, трябва да се основава на подробен бизнес иновационен план, който може да е разработен през ФАЗА 1 или самостоятелно извън нея. ФАЗА 2 е за изпълнение на набор от иновативни дейности, вкл. демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, подготовка за пускане на пазара, закупуване на оборудване за бъдещо серийно производство и др. Целта е чрез проекта да се приведе иновационната идея (продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост, като се подготви за бъдещо ефективно въвеждане на пазара.

ФАЗА 2 изисква иновационната разработка да е достигнала до началото на Ниво на технологична готовност (Technology Readiness Levels, накратко TRL) TRL6 т.е. да е разработена технология или прототип, които са демонстрирани и тествани в съответната близка до реалната оперативна или производствена среда. Чрез проекта е необходимо да се обоснове достигането до TRL8 или TRL9, показващи, че е достигната готовност за въвеждане на продукта на пазара и в най-скоро време след приключване на проекта може да се премина към комерсиализацията му.

Безвъзмездното съфинансиране на ФАЗА 1 и ФАЗА 2 обикновено е със 70% интензитет, а само за някои много специални теми може да достигне до 100%.

По ФАЗА 1 се получава безвъзмездно съфинансиране от 50 х. евро, а по ФАЗА 2 – от 0,5 млн.евро до 2,5 млн.евро.

Срокът за изпълнение на проект по ФАЗА 1 е до 6 месеца, а за ФАЗА 2 е от 12 до 24 месеца.

По ФАЗА 1 авансовото плащане е 20 х.евро, а по ФАЗА 2 може да се договори за такова между 40% и 50%, ако проектът продължава повече от 12 месеца.

ФАЗА 3 е насочена към подкрепа за комерсиализация на иновацията. Чрез нея се насърчава по-широкото прилагане на иновативните решения в практиката. Подкрепя се финансирането на растеж чрез улесняване на достъпа до публичен и частен рисков капитал, вкл. публично-частни и частни фондове за рисков капитал, бизнес-ангели и др.

ФАЗА 3 не предоставя пряко финансиране, но МСП могат да се възползват от различни косвени мерки за подкрепа и услуги, както и от мерки за достъп до финансови механизми, подкрепени по Хоризонт 2020, вкл. системата COSME и др.

Бенефициентите по всяка от трите фаза на ИМСП имат право на КОУЧИНГ-УСЛУГИ.

Важна и много полезна особеност на ИМПС, че кандидатстването е организирано в 4 сесии годишно, т.е. на всеки 3-4 месеца. При това, ако даден проект не успее да събере достатъчен брой точки на дадена сесия, той може да кандидатства на някоя от следващите сесии като отчете бележките и препоръките от предходното си участие.

Следващата сесия за кандидатстване с проектно предложение по ФАЗА 1 е до 06.09.2017 г., а по ФАЗА 2 следващата сесия е до 18.10.2017 г.

Важно изискване към проектите по Х2020, е че те се представят в типизирана апликационна форма, която е практически почти еднаква за всички отворени теми от трите приоритетни стъбла и по Инструмент за МСП. Специално за проекти по ИМСП тази форма се състои от няколко раздела:

 1. ДОСТОЙНСТВА (EXCELLENCE), вкл. концепция, цели, прогрес, методология, работен план в рамките на избраната конкретна тема. Изисква се да се обясни настоящият етап на развитието на проекта и основните моменти, които са довели до него. На тази основа е необходимо да се посочи къде се намира проектът в спектъра на Нивата на технологична готовност (TRL от 1 до 9), “пътната карта” на развитието му до достигане до пазара, както и подходът му за отговаряне на глобалните предизвикателства на пазарните потребности не само в ЕС, но и особено извън него.
 2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ (IMPACT), вкл. потенциално въздействие и мерки за максимизирането му. Изисква обосновка на подходите за разпространение, комуникация, експлоатация на продукта в и особено извън ЕС. В този раздел се изисква да се опишат:

2.1. Очаквани въздействия върху потребителите и пазарите, вкл. кои нужди на потребителите са били идентифицирани и ще бъдат задоволени при завършване на проекта;

2.2. Основните икономически ползи за потребителите, т.е. че в сравнение с текущото състояние на пазара ще се направи така, че потребителите да купуват или да инвестират в предложените в проекта иновации;

2.3. Какви комуникационни и други мерки се предлагат за максимизиране на въздействието на иновацията върху целевите потребители на пазара.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ (IMPEMENTATION), в който се представя:

3.1. Работен план на проекта, вкл.:

 • кратко представяне на структура на работния проект;
 • синхронизиране на различните работни пакети на плана и техните компоненти;
 • подробно описание на всеки работен пакет и на очакваните резултати от него;

3.2. Управленска структура и организация на проекта

3.3. Необходими трудови ресурси и оборудване, вкл. за  всеки член на консорциума, ако има такъв;

3.4. Бюджет на проекта, вкл. за  всеки член на консорциума, ако има такъв;

3.5. Рискове на проекта и подходи за преодоляването им и др.

 1. ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ. Изисква се:

4.1.Описание на профила и задачите на всяко юридическо лице от консорциума;

4.2. Релевантен профил на ключовите експерти, отговорни за извършване на  предложените дейности;

4.3. Списък на релевантни публикации и/или предишни проекти и дейности по предмета на проекта; разполагаема инфраструктура; трети страни-партньори по пректа и т.н.

Проектите по ИМСП се оценяват от привлечени външни експерти с подходяща квалификация, като се изисква поне половината от които да се сменят за следваща сесия. Оценяването е по два типа критерии:

 1. БАЗОВИ КРИТЕРИИ, вкл.:

1.1. Оценка на финансовия капацитет и жизнеспособност чрез финансови коефициенти, формирани на основа на счетоводните отчети за предходната календарна година (в случая 2016 г.) предимно на координатора.

1.2. Оценка на оперативния капацитет на основа на данните за компетентност и опит на партньорите по проекта и на техните ключови експерти.

            2.НАДГРАЖДАЩИ КРИТЕРИИ на основа на компонентите на апликационната форма:

2.1. Достойнства, вкл. яснота и уместност на целите на проекта и надеждност на предложения подход, обоснованост на концепцията, иновативен потенциал и др.

2.2. Въздействие, вкл. подобряване на капацитета за иновации и за интеграция на нови знания, повишаване на конкурентоспособността на консорциума на европейските и особено на световните пазари, ефективност на предложените мерки за разпространение на резултатите на проекта.

            2.3. Качество и ефективност на изпълнението, вкл. обоснованост и ефективност на плана за действие, целесъобразност на разпределение на задачите и ресурсите, степен на допълване на участниците в консорциума, целесъобразност на управлeнието на риска и иновациите.

Оценката се прави по точки чрез осредняване на оценките на отделните оценители. Изискването е да се постигнат минимум 12 точки от 15 възможни.

По инструмент за МСП има принципно изискване всяко проектно предложение да е само по една от специално подбрани ТЕМИ, които в Работната програма  2016-2017 г.  на ИМПС са 10 на брой от различни области:

 1. Открита схема за пробивни иновации в Информационните и комуникационните технологии (ИКТ)
 2. Ускоряване на внедряването на нанотехнологии, съвременни материали или усъвършенствани технологии за производство и преработка от МСП
 3. Специализирана подкрепа за биотехнологичните МСП за скъсяване дистанцията от лабораторията до пазара
 4. Ангажиране на МСП в космическите изследвания и развитие
 5. Подкрепа за иновативни МСП в сектора на биотехнологиите за здравеопазване
 6. Ускоряване на въвеждането на ИКТ- решения за здраве, качествен живот и стареене
 7. Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост и био-секторите
 8. Подкрепа на усилията на МСП за развитие на  иновативни решения за син (морета и океани)растеж
 9. Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за ефективна енергийна система с ниски въглеродни емисии
 10. Иновационни изследвания на малкия бизнес  в областта на транспорта и мобилността в интелигентните градове.

В момента тече активно обсъждане на различни нива на варианти на Работната програма, както общо на Хоризонт 2020, така и на неговия Инструмент за МСП и по-общо на направлението “ИНОВАЦИИ ЗА МСП” за следващия подпериод 2018-2020 г. Целта е тази нова Работна програма  да бъде обявена официално през есента на 2017 г.

Специално се обсъжда и възможността за преход от досегашния подход за оценка на проекта “както е подаден” към провеждане на интервюта “лице в лице” на оценителите с кандидати, чиито оценки на проекта им са близки (под и над) прага на приемането му.

Литература:

1.Https:/ec.europe.eu//programmes/horizon 2020

 1. Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ. НАРЪЧНИК: Как да подготвим успешни проекти по Европрограмата за изследвания и развитие ХОРИЗОНТ 2020, Издателство ФИНСИС
 2. www.finssys.bg
Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top