Акценти

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ“

До 25.09.2022 г. приключи общественото обсъждане на обявената от МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ към НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. Очаква се до края на 2022 г. да бъде обявен официално прием на проекти по тази процедура.

ЦЕЛИТЕ на процедурата са:

  • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
  • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
  • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
  • Намаляване на разходите за енергопотребление.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ са МСП и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. по ТЗ или ЗК, както и еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ДОПУСТИМИ СА ДЕЙНОСТИ за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

ВАЖНО! След приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор, следва да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване предложение по настоящата процедура!

ВАЖНО! За производствени сгради се спазват изискванията, определени в наредба № 7 от 2004 година за ЕЕ на сгради!

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235,2 млн. лв., разпределен по комопеннти както следва: Компонент 1 Микро/малки предприятия (25%) 58,8 млн.лв., Компонент 2 Средни предприятия (35%)  82,32 млн.лв Компонент 3 Големи предприятия (40 %).

Най-голям дял от разпределението на ресурса е определен за големите предприятия, тъй като те се явяват и най-енергоемкия вид предприятия.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение е 100 х.лв, а максималният размер е за: Микро предприятия: 300 х. лв, Mалки предприятия: 500 х.лв, Средни предприятия: 750 х.лв.

В едно предложение могат да бъдат включени само сграда/сгради, които са собственост на едно предприятие. Не са допустими за финансиране: сгради в сферата на селското стопанство; инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS); както и сгради за производство на енергия.

Проектите следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в целите сгради. В случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател, крайният получател следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда, като частта от сградата – собственост на друга организация или институция, следва да се финансира със собствени средства на кандидата..

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

– По режим Минимална помощ-„de minimis“- до 200 х.евро за три години при до 50% интензитет на безъзмездната помощ;

– По режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ максималният интензитет на помощта е:

  • 35% от допустимите разходи за Предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) в Югозападзен район (ЮЗРNUTS2);
  • 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2).

ВАЖНО! Максималният интезитет на помощта може да се увeличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.

ВАЖНО: Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция е недопустимо.

ВАЖНО! Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки: След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „А”. По изключение, и след представяне на съответна обосновка, може да бъде подкрепен и проект, който предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“, в случаите, при които изпълнение на мерки, водещи до постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

Приоритет ще се дава на проектни предложения за енергийната ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници. Ще се дава приоритет на навлизането на високоефективните охладителни и отоплителни инсталации, на въвеждането на иновативните технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, както и на използването на отпадна топлина и студ.

В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата!

Освен това ще се насърчава използването на ефективно централно отопление и централно охлаждане, което ще намали загубите по преноса и разпределение на топлинна енергия и ще доведе до намаляване емисиите на СО2.

Предвиденото в предложението изграждане на съоръжения за производство на енергия от ВИ в сградата (или в близост до сградата) е само за осигуряване на енергия от ВИ за собствено потребление, с цел осигуряване на енергията от ВИ на сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление. Произведената енергия от ВИ от това съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Това обследване следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийна ефективност. Наличието на енергийно обследване е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

ПЕРИОД НА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ, СЪС СРЕДСТВА С ИЗТОЧНИК МeВУ са разходите за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на инженеринг непредвидени разходи за СМР не са допустими.

Планираната продължителност на всеко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top