Акценти

Подмярка 4.3. “Инвестиции в инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през м. Февруари 2020 г. се очаква да бъде отворена за входиране на проекти Подмярка 4.3. “Инвестиции в инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020.

Цели на подмярката: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.

Допустими бенефициенти:

  1. Юридически лица (ЮЛ), учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН).
  2. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК).
  3. „Напоителни системи“ ЕАД.

Допустими дейности:

  • Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции в напоителни системи използвани само за селскостопански цели извън земеделските стопанства, включващи:
  • Ремонт/реконструкция/рехабилитация на напоителни инсталации и напоителна инфраструктура;
  • Закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, измерване и мониторинг, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;

Допустими разходи за:

Материални инвестиции:

1.Реконструкция/рехабилитация/ремонт на сгради и друга недвижима собственост (обслужващи сгради, помпени станции, изравнители, водохващания, линейна инфраструктура и др.), използвани за дейности, свързани изцяло с напояване, включително такива, използвани за опазване на околната среда (с изключение на естествени и изкуствени водоеми/водохранилища, както и язовири).

2.Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейностите, свързани с напояване, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност и за подобряване на проводимостта на напоителните съоръжения.

3.Изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Нематериални инвестиции:

  1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
  2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
  3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;

 

Финансови условия: Размер на помощта: До 100%

Брутна финансова помощ за проект:

Минимална 15 000 евро,

Максимална За ЮЛ и сдружения по ЗСН: левовата равностойност на 1 500 000 евро.

За Напоителни системи ЕАД: левовата равностойност на 6 000 000 евро. 

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на проекти по този и други актуални еврогрантове.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас и гр.Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top