Акценти

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието са ви запознаем с Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

  Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици

 Допустими бенефициенти:

 • Земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, отглеждащи свине, овце, кози и птици

Примерни допустими дейности:

Дейности за развитие на малки земеделски стопанства /сектор Животновъдство/

Категории допустими разходи:

Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план
 Критерии за подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 които ще се прилагат при предстоящия целеви прием:

Приоритет № 1 „Проектни предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство““ – 30 максимален брой точки

Критерий за оценка 1.1 Проектни предложения на кандидати, които към момента на подаване на проектното предложение имат регистрирани животновъдни обекти за  дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни; 30 т.

Приоритет № 2 „Проектни предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство““- 20 максимален брой точки

Критерий за оценка 2.1 Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.- 20 т.

Приоритет № 3 „Проектни предложения на  кандидати, в райони с установено огнище на заболявания.“ – 15 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 3.1 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в населено място с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 15 т.
 • Критерий за оценка 3.2 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в община с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 10 т.
 • Критерий за оценка 3.3 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в административна област с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 5 т.

Приоритет № 4 „Проектни предложения представени от кандидати, с по- малък размер на СПО на земеделското стопанство“ – 15 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 4.1 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 3999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 15 т.
 • Критерий за оценка 4.2 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 4000 евро и 5999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 10 т.
 • Критерий за оценка 4.3 Проектни предложения подадени от кандидати чиито, земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 5 т.

Приоритет № 5 „Проектни предложения на кандидати в планински райони“- 10 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 5.1 Проектни предложения на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните земеделски площи) изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.- 10 т.
 • Критерий за оценка 5.2 Проектни предложения на кандидати, чиито животновъден обект/обекти в стопанството изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.- 5 т.

Приоритет № 6 „Проектни предложения на кандидати с  образование в областта на ветеринарната медицина“ – 10 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 6.1 Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на ветеринарната медицина- 10 т.
 • Критерий за оценка 6.2 Проектни предложения, представени от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на животновъдството- 5 т.
По така приетите критерии сборът на максималния брой точки е 100. Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти.
 
Финансови условия:
Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

 

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения, както чрез провеждане на семинари в София и страната по тази мярка, така и с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения по нея.

 

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас, Пловдив и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; finsys@mail.bg, www.finsys-soft.com.

 

С УВАЖЕНИЕ: Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,  

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top