Акценти

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

До 30.10.2022 г. приключи общественото обсъждане на обявената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (МВУ). Очаква се в най-скоро време официално обявяване на процедурата. Очаква се набирането на проектни предложения да се извърши с с два крайни срока за кандидатстване – до 15.02.2023 г. и до 31.03.2023 г.

След приключването на този първи етап ще се обяви нова процедура за изпълнение на втори етап на изпълнението на тази подмярка вече с интензитетът на БФП 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

Допустими по процедурата са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.  Това са такива сгради, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60% от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.

Всеки администратор на БФП/водещ партньор може да подаде само едно проектно предложение за една сграда или блок-секция. В рамките на едно предложение може да се включва само ЕДНА сграда/блок секция*. Това е строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ. Сграда/блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/ блок-секция е 100 000 лв, а максималният размер е до 6 500 000 лв.

Общият размер на средствата за тази процедура  (за етап 1) е в размер на 1 129 881 600 лева с включен невъзстановимия в случая ДДС.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. (БФП) за допустимите си разходи. Собствениците на самостоятелен обект (ССО), в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.

Настоящите условия се прилагат към ССО- част от сградата/блок секция обект на инвестиция, допустими по Програмата за получаване на БФП, в случаите, когато същите извършват някоя от следните дейности:

–           самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност – независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);

–           самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем – за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);

–           в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;

–           други стопански дейности.

В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по проекта сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок. Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ)   тези два показателя, то всички получени средства подлежат на възстановяване.

Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници, както и допълват архитектурния облик на града.

В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление в общите част на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на крайния получател и произведената енергия ще се използва за нуждите на сградата..

Водещият партньор следва да представи доклад от обследването, от който да става ясно, че производството на електрическа и/или топлинна енергия, осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда. (в случаите, когато предложението включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от ВИ).

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. То следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ по процедурата могат да са:

1.Преки допустими разходи, вкл.разходите:

  • свързани със заснемания, технически и работни проекти;
  • свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;
  • за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт;
  • за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
  • за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за СМР до 10%. В случай на инженеринг непредвидени разходи за СМР не са допустими.
  • за авторски надзор;
  • за строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ;
  • за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142 и чл.169 от ЗУТ ;
  • свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

2.Непреки допустими разходи, т.е.. разходите за организация и управление и за публичност/видимост – в размер до 2% от преките допустими разходи с ДДС, включени в предложението, вкл. разходи за възнаграждения на персонала по администриране на предложението с дължимите осигурителни вноски и разходи за публичност и информация.

Случаите, в които юридически лица-търговци са собственици на самостоятелни обекти в сграда, участваща в Инвестицията и допустима за финансиране, същите се считат за получатели на минимална помощ (помощ “de minimis”) и към тях са приложими настоящите условия. Когато самостоятелният обект в сграда е под контрола на община или държавна институция, посредством общинско/държавно предприятие или търговско дружество, последните се считат за получатели на минимална помощ.

Планираната продължителност на всеки проект, вкл. на дейностите, предвидени в него, не може да надвишава  30 месеца, но да са не по-късно от 30 юни 2026 г.

ВАЖНО! За целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура е необходимо след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване предложение по настоящата процедура!

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top