Акценти

Процедура по Приоритет 1 „ЩАДЯЩ ОКОЛНАТА СРЕДА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН“ по Програмата за Трансгранично сътрудничество „България-Турция“ 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че премина общественото обсъждане на процедурата по Приоритет 1 „ЩАДЯЩ ОКОЛНАТА СРЕДА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН“ по Програмата за Трансгранично сътрудничество „България-Турция“ 2021-2027 г. Очаква се поканата за набиране на проектни предолжания по процедурата да се обяви през 4-тото трмесечие на 2023 г. Срокът за входиране на поректни предложения ще бъде до 90 дни от датата на тази покана.

Специфични цели:  

1) Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове

2) Насърчаване на прехода към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите

Районът на трансгранично сътрудничество между България и Турция се намира в Югоизточна Европа и обхваща 5 териториални единици NUTS III (или еквивалентни на тях), а именно: 3 области от българска страна – Бургас, Ямбол и Хасково и 2 провинции от турска страна – Одрин и Къркларели.

Допустими кандидати по този приоритет на програмата ще бъдат микро, малки и средни предприятия (ММСП), които са регистрирани и извършват дейност в сектора на производството или услугите в трансграничния регион.

Общият бюсжет за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проекти по  този приоритет е 7608662 евро, вкл. 4631360 евро за проекти по Цел 1 и 1984868 евро за проекти по Цел 2.

Минималният размер на БФП на един проект е 200 х.евро, а максималният размер е 400 х.евро. Интензитетът на БФП на проект е 100%.

Допустими дейности по Цел 1:

– Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на индустрията, включително чрез подмяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;

– Инвестиции за енергийна ефективност на собствен сграден фонд, в който се осъществяват производствените процеси; –

– Инвестиции за внедряване на дигитални решения за събиране и анализиране на данни за емисии на парникови газове и потребление на енергия на ниво предприятие; –

– Инвестиции за внедряване на енергийни информационни и управляващи системи в реално време и приложения за крайно потребление на енергия; –

– Инвестиции за внедряване на технологични решения за намаляване на потреблението на енергия в промишлени процеси и мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на предприятието; –

– Съвместно разработване на нови и предоставяне на достъп до съществуващи технологични решения за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове;

– Подобряване на обмена на ноу-хау, добри практики и информация между  предприятия от двете страни на границата в областта на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове.

Допустими дейности по Цел 2:

-Разработване на по-дълготрайни и подходящи за повторна употреба, ремонт и рециклиране продукти, вкл. закупуване на съответното технологично оборудване.

– Развитие на нови бизнес модели, базирани на отдаване под наем и споделяне на стоки и услуги.

– Разработване на кръгови бизнес модели за благоприятстване на установяването на регионална верига от затворени стойности чрез използване на B2B, B2C и C2C модели на сътрудничество;

– Разработване на кръгови биобазирани бизнес модели, решения и продукти;

– – Подкрепящи мерки за споделяне на знания, методология на проектиране, иновационни лаборатории/хъбове, групиране като подходи за насърчаване на кръгови продукти и кръгови производствени процеси;

– Разработване на регионални практики за сертифициране, които насърчават регионалните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост, въздействие върху околната среда и потенциал за повторна употреба.

Допустими са разходите за персонал,  административни разходи, пътни и квартирни разходи, разходи за външни експертни оценки и услуги, разходи за оборудване. разходи за инфраструктура и строителство.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и бъдещото управление на проекти както по обсъжданата европроцедура, така и по други актуални европейски и национални процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 619 863; 0888 619864;0887 336753; Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев № 39-партер; гр. Банско, ул. Места № 21, ет.1 и гр. Сандански-Поленица, ул. Стопанска № 4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top