Акценти

Процедура „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

До 19. Декември 2022 г. е отворена за прием на проекти обявената от МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА процедура  „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” към НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

ЦЕЛТА на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1.Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. малки и средни преприятия (МСП)- търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата.

2) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 41 х.лв
Малко предприятие ≥ 82 х.лв
 Средно предприятие ≥ 123 х.лв.

3) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

4) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

Критерии за недопустимост на кандидатите: Недопустими са кандидати:

-чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008: А  „Селско, горско и рибно стопанство“; В  „Добивна промишленост“; F  „Строителство“; Р „Образование“; разделите 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и 88 „Социална работа без настаняване“ на сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“ с както и разделите 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и 63 „Информационни услуги“ от  сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“.

– микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони;

– чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти;

– чиято основна икономическа дейност е производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29), с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29);

– чиято основна икономическа дейност попада в Сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”; 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 10.81. „Производство на захар”; 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 11.02. „Производство на вина от грозде”; 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 11.06. „Производство на малц”.

Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

Недопустими за подкрепа са и предприятия, получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по ОПИК 2014-2020.

Допустими дейности:

Допустими са дейности, които водят до постигане на целта на процедурата, в съответствие са с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички“ и се изпълняват само на територията на Р.България.

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно приложения „Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“:

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно приложения Списък.

ВАЖНО: Кандидатите нямат право да получат финансиране по предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура, включващи услуги/решения за въвеждане на Системи за управление на ресурсите (ERP системи) и/или Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM системи), и/или други системи/модули за управление на процесите в случай, че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Обстоятелството се декларира от кандидатите в Декларацията при кандидатстване.

Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;

персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;

SaaS (Software as a service)- софтуер като услуга, когато е приложимо.

ВАЖНО: В случай, че кандидатът е заявил услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” (т. 5 от Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения), то следва да се има предвид, че посочената в приложението пределна (максимална) цена за тази услуга/решение е за период от 12 месеца (формирана на база пределна цена за един месец). В Приложение 13 кандидатите следва да заложат разходите за посочената дейност при съобразяване с пределната цена за месец и продължителността на дейността в месеци.

Общият размер на средствата по процедура е 30 600 000 лв

Минималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект е 3 х.лв.,а максималният размер е 20 х.лв. при 100% интензитет на безвъзмездното финансиране. Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis).

Максималният срок за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е до 12 месеца.

Ранкирането на проектите по настоящата процедура ще се извърши в съответствие с критериите за оценка на качеството, вкючваща два основни финансови показателя за 2019 г., 2020 г. и 201 г.:Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA и Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да оказва високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури. Предлагаме и безплатна услуга за ранкиране на проекти на кандидати по обсъжданата процедура на основа на изпратени ни Отчети за приходите и разходите на фирма-кандидат за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top