Акценти

Процедура BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е отворила прием на проекти в срок до 20 януари 2023 г. по процедурата BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” от Механизма за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.
Процедурата включва 4 компонента.
Допустими крайни получатели по процедурата за Компонент 1 и Компонент 2 съобразно броя на учениците са общини за общински училища и държавни училища към Министерството на образованието и науката (МОН) от допустимите образователни институции (общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от Закона за предучилишно и училищно образование (ЗПУО): начални, основни, обединени, средни училища и профилирани гимназии). По Компонент 3 и Компонент 4 съобразно броя на групите в детските градини, допустимите кандидати са общини за общински детски градини.
Общият бюджет на процедурата е 328 817 500 лева с ДДС. Тук и по-дулу всички посочени стойности са с включен в тях ДДС. Бюджетът е разпределен по компоненти и райони на планиране, както следва:
Компонент 1 – Училища с 301 и повече ученици, които се обучават в дневна форма- 158 644 445 лева, от които:
За Югозападен район за планиране (ЮЗРП-BG41): 26 440 741 лв
За Южен централен район за планиране (ЮЦРП-BG42): 26 440 741 лв.
За Югоизточен район за планиране (ЮИРП-BG34): 26 440 741 лв.
За Североизточен район за планиране(СИРП-BG33): 26 440 741 лв.
За Северен централен район за планиране (СЦРП-BG32): 26 440 741 лв.
За Северозападен район за планиране (СЗРП-BG31): 26 440 740 лв.
Компонент 2 – Училища с между 151 и 300 ученици вкл., които се обучават в дневна форма – 79 322 222 лв, от които: За ЮЗРП: 13 220 371 лв.; За ЮЦРП: 13 220 370 лв.; За ЮИРП: 13 220 370 лв.; За СИРП: 13 220 370 лв.; За СЦРП: 13 220 370 лв.; За СЗРП: 13 220 371 лв..
Компонент 3 – Детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини с яслена група:
45 425 416 лв, от които:  За ЮЗРП: 7 570 902 лв.; За ЮЦРП: 7 570 902 лв.; За ЮИРП: 7 570 903 лв.; За СИРП: 7 570 903 лв.; За СЦРП: 7 570 903 лв.; За СЗРП: 7 570 903 лв.
Компонент 4 – Детски градини с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи: 45 425 417 лв, от които: За ЮЗРП: 7 570 903 лв.; За ЮЦРП: 7 570 903 лв.; За ЮИРП: 7 570 903 лв.; За СИРП: 7 570 903 лв.; За СЦРП: 7 570 903 лв.; За СЗРП: 7 570 902 лв.
Няма минимален размер на проект по процедурата,, а максимален размер е както следва: Компонент 1: 4,5 млн. лв; Компонент 2: 2,5 млн. лв; Компонент 3: 1 млн.лв; Компонент 4: 2 млн.лв .
Съфинансиране от страна на крайния получател не се изисква, освен в някои специално описани случаи.
Допустими крайни получатели:
1. Критерии за допустимост:
По Компонент 1 и Компонент 2 допустими кандидати са:
• Общини за общински училища от допустимите образователни институции;
• Държавни училища към МОН от допустимите образователни институции.
Допустими образователни институции за Компонент 1:
• Общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от (ЗПУО) с 301 и повече ученици, които се обучават в дневна форма: начални училища (I – IV клас вкл.);  основни училища (I – VII клас вкл.); обединени училища (I – X клас вкл.); средни училища (I – XII клас вкл.); профилирани гимназии.
Допустими образователни институции по компонент 1 са училища с 301 и повече ученици, обучаващи се в дневна форма, които попадат в първа или втора група на съответния вид училище (начални, основни, обединени училища/ средни училища/профилирани училища), разпределени по стратегическа значимост на институцията въз основа на класациите по видове образователни институции, извършена от МОН в съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Р. България (накратко МПООИ).
Допустими образователни институции за Компонент 2:
• Общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО с между 151 и  300 ученици вкл., които се обучават в дневна форма: начални училища (I – IV клас вкл.); основни училища (I – VII клас вкл.); обединени училища (I–X клас вкл.); средни училища (I – XII клас вкл.); профилирани гимназии.
Допустими образователни институции по компонент 2 са училищата, в които се обучават между 151 и 300 ученици вкл., в дневна форма, независимо в коя от петте групи на съответния вид училище (начални, основни, обединени училища/средни училища/профилирани училища) са разпределени по стратегическа значимост на институцията въз основа на класациите по видове образователни институции, извършена от МОН в съответствие с МПООИ.
Недопустими образователни институции по Компонент 1 и Компонент 2 са училищата по чл. 38, ал. 2, т. 2, чл. 39, ал. 2 и чл. 40 и чл. 43 от ЗПУО, вкл. училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО с 300 и по-малко ученици, които се обучават в дневна форма за компонент 1 и със 150 и по-малко ученици, които се обучават в дневна форма за компонент 2.
По Компонент 3 и Компонент 4 допустими кандидати са: Общини за общински детски градини.
Допустими образователни институции за Компонент 3: Общински детски градини съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗПУО с до 2 групи, в т.ч. детски градини с яслена група.
Допустими образователни институции по компонент 3 са детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини с яслена група, които попадат в първа група на детски градини, разпределени по стратегическа значимост на институцията въз основа на класациите по видове образователни институции, извършена от МОН в съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Р. България.
Допустими образователни институции за Компонент 4: Общински детски градини съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗПУО с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи.
Допустими образователни институции по компонент 4 са детски градини с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи, които попадат в първа група на детски градини, разпределени по стратегическа значимост на институцията въз основа на класациите по видове образователни институции, извършена от МОН в съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Р. България.
Броят на учениците в училищата и децата в детските градини, както и броят на групите в детските градини се определя и изчислява по данни само за учебната 2021/2022 г
Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва дейности само по един от четирите компонента на процедурата и само 1 образователна институция по съответния компонент.
Допускат се интервенции в повече от една сграда на един и същ обект на интервенция (училище/детска градина). В случай на детска градина с филиал/и, в предложението за изпълнение на инвестиция следва да е включена само централа на детската градина или само 1 филиал.
В случай, че една и съща сграда се ползва от 2 общински или 2 държавни образователни институции, се подава само едно предложение за изпълнение на инвестиция.
Кандидат – Община може да подаде повече от едно предложение за изпълнение на инвестиция по всеки компонент, когато предложенията са за различни общински образователни институции.
Кандидат – Държавно училище може да подаде само 1 предложение за изпълнение на инвестиция по компонент 1 или по компонент 2.
Кандидатът задължително трябва да избере компонента, по който подава своето предложение за изпълнение на инвестиция.
Планираните дейности в предложенията за изпълнение на инвестиция трябва да бъдат обосновани от кандидата на базата на конкретни идентифицирани нужди и цели. Дейностите за пристрояване/надстрояване в предложенията за изпълнение на инвестиция по компонент 1 и компонент 2 трябва да бъдат обосновани от гледна точка на преминаването на учебния ден на едносменен режим.
Недопустими за финансиране са училища и детски градини, за които е осъществяван основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване с финансиране от общински бюджет, националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма през последните 5 години преди крайния срок за кандидатстване по настоящата процедура или до предоставяне на средства по Механизма.
Дейности, допустими за финансиране:
1.КОМПОНЕНТ 1 И КОМПОНЕТ 2 – ИНТЕРВЕНЦИИ:
Дейност 1-Задължителна: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция.
Допустимо е извършване на основен ремонт, реконструкция на цялата сграда, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност на учебните сгради, ремонт на покриви, подмяна на дограма, изграждане/подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на образователната институция както отвън, така и отвътре и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място.
Интервенции в сградата, обект на интервенция, могат да бъдат осъществени само ако Обследването за енергийна ефективност на сградата е доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за съответния тип сграда – училище, т.е. поне клас на енергопотребление „С“ от скалата на класовете на енергопотребление.
Задължително е подобряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в съответната сграда като част от останалите строително-чмонтажни работи (СМР).
Пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради за училищно образование е допустимо само ако е необходимо за преминаване на едносменен режим на обучение и задължително е в комбинация с основен ремонт и/или реконструкция на цялата сграда.
Като част от дейностите е допустимо и оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в образователните институции, включително в контекста на COVID-19 и бъдещи пандемични/извънредни ситуации за намаляване на струпването на учащи, преминаване към едносменен режим на обучение и осигуряване на безопасен достъп до образование.
ВАЖНО!! В рамките на Дейност 1 по компонент 1 и компонент 2 на настоящата процедура са допустими СМР дейности за изграждане/надграждане на STEM среда. Училищата, финансирани по настоящата процедура, ще имат възможност за подкрепа за оборудване в рамките на предстоящата процедура „Училищна STEM среда“, но не и за СМР дейности.
Дейност 2- не задължителна: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.
Доставките на ново оборудване и обзавеждане следва да са част от цялостната модернизация на съответната институция и да съответстват на изискванията на  Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Оборудване на STEM среда (вкл. ВОСКС) е недопустимо по настоящата процедура и ще бъде финансирано в рамките на отделна процедура за реализиране на Инвестиционен проект 1: STEM центрове и иновации в образованието по ПВУ.
2. КОМПОНЕНТ 3 И КОМПОНЕНТ 4 – ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Дейност 1- задължителна: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция
Допустимо е извършване на основен ремонт, реконструкция на цялата сграда, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност на сгради на детски градини, ремонт на покриви, подмяна на дограма, изграждане/подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на сградата както отвън, така и отвътре и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, вкл. прилежащото дворно място.
Дейност 2- не задължителна: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина
Доставките на ново оборудване и обзавеждане следва да са част от цялостната модернизация на съответната институция.
Предложението за изпълнение на инвестиция задължително трябва да включва и непреки дейности, вкл. Дейности за организация и управление и Дейности за информация, комуникация и публичност.
За да бъдат финансирани, разходите по настоящата процедура трябва да допринасят за постигане на резултата – модернизирана образователна среда, както следва:
Преки разходи:
I. Разходи за СМР
1. Разходи за СМР на образователната институция,
1.1. Разходи за СМР
 В бюджетен ред 1.1 кандидатът посочва общата стойност на разходите за:
– изготвяне на работен/технически проект и авторски надзор или инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство);
!!! При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се финансират по настоящата процедура.
– СМР, в т.ч. и за оформяне на прилежащото дворно място;
– набавянето на необходими съгласувателни и  разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
– извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и разходи за обследване и установяване на техническите характеристики на сгради и изготвяне на технически паспорти;
– въвеждане на обекта в експлоатация;
– строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;
– оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, ал. 4 и чл. 169 от ЗУТ;
– услуги, които са пряко свързани с проекта, финансиран по настоящата процедура и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като инженерни и технически изследвания, геоложки/геодезически проучвания, и др.
По процедурата се допуска финансиране на разходи, които са извършени от кандидата след 1 февруари 2020 г., като разходи за проектиране, за набавянето на необходимите съгласувателни и  разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи, геоложки/геодезически проучвания и др., необходими за подготовката и изпълнението на проекта, в случай че строителните дейности не са стартирали преди подписване на договора за финансиране по настоящата процедура.
II. Разходи за дълготрайни активи
2. Разходи за оборудване/обзавеждане
2.1. Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане;
В бюджетен ред 2.1 кандидатът посочва общата стойност на разходите за оборудване и обзавеждане, необходими за цялостната модернизация на образователната институция.
III. Непреки разходи, вкл. Разходи за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност) –  в размер на 1% от преките разходи без ДДС по проекта.
Максималната продължителност на изпълнението на инвестицията е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.
Приложения: Класиране на допустимите по процедурата образователни институции според заложените в нея критерии.
Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури. Предлагаме и безплатна услуга за предварително ранкиране на проекти по обсъжданата процедура.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top