Акценти

„Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви информираме за отворената процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Целта на процедурата е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Краен срок: В зависимост от проектната готовност на конкретните бенефициенти до 31.12.2021 г. 19:00 ч.

Допустими бенефициенти: Министерство на културата; всички общини; институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Когато проектът предвижда дейности за развитие на регионални туристически продукти е допустимо да се привлече партньор. Допустимите партньори са: неправителствени организации; всички допустими бенефициенти; публични и частни организации, когато участват в публично частно партньорство с допустим бенефициент.

Допустими дейности:

Инфраструктурни дейности:

 1. Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.;
 2. Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства;
 3. Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители);
 4. Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им (детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталация, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги и съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, които са необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
 5. Дребномащабни, приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за обществено хранене, места за настаняване, съоръжения за активен отдих в рамките на недвижима културна ценност/и с категория „национално“ или „световно“ значение или пряко свързани с нея в рамките на цялостния туристически продукт, които могат да бъдат подпомогнати само с финансови инструменти.
 6. Подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата инфраструктура.

Неинфраструктурни дейности:

 1. Подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически продукти, цифровизация на съответния обект и др., пряко свързани с подпомаганите атракции и връзката им със заобикалящата природна среда;
 2. Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

9 Подходящо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции.

 1. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири, организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти за реклама на подкрепяните атракции.
 2. Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение.

Всички недвижими културни ценности, включени в проектните предложения, следва да попадат в категория национално или световно значение.

Допустими разходи:

А) Преки допустими разходи: Със средства от безвъзмездната финансова помощ могат да се финансират само разходи за строително-монтажни работи.

Б) Специфични допустими разходи: Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход.

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от бенефициента и са платени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Финансови условия:

Проектите ще се осъществяват посредством комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и от финансов инструмент (под формата на нисколихвено кредитиране), след извършване на оценка на бизнес плана от страна на финансови посредници, избрани от Фонда на фондовете. Общият размер на средствата за подкрепа на регионалния туризъм се разпределя в съотношение 50% безвъзмездна финансова помощ (БФП) и 50% финансов инструмент.

Максимален размер на помощта:

 • 9 779 150 лв. (5 млн.евро) за проекти, включващи обект от национално значение, от които до 50% могат да са предоставени като БФП;
 • 19 558 300 лв. (10 млн.евро) за проекти, което включващи обект от световно значение, от които до 50% могат да са предоставени като БФП.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите проектни идеи с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани и ефективни проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48. Централен офис в гр. София, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ: 

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,  УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top