Акценти

„СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

zx620y348_1805617

УВАЖАЕМИ ИНОВАТОРИ ОТ БИЗНЕСА И НАУКАТА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че се отлага за м.февруари 2020 г. срокът за входиране на проектни предложения процедурата „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Основната цел на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. При отвореният тип изследвания достъпът до инфраструктурата е свободен („отворен“) за няколко ползватели и се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа.

По настоящата процедура ще бъдат подкрепяни съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и организация/и, които да имат за резултат създаването на научноизследователски и иновативен капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика за по-висока добавена стойност съгласно приоритетите на регионалната специализация на Информационната система за интелигентна специализация (ИСИС). Основен акцент на процедурата е да проучи и доразвие научноизследователския и развоен потенциал на научните организации като част от РИЦ в сътрудничество с регионалния бизнес за създаване на нови продукти, услуги и процеси.

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) или дружества по смисъла на Търговския закон (ТЗ).  Участници в обединението -кандидат не могат да бъдат физически лица.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения след 31.12.2018 г.

2) Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три) юридически лица (ЮЛ), регистрирани по ТЗ закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство (еквивалентни лица), които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 (райони за планиране) през 2017 и 2018 г.

ВАЖНО: Допуска се и участието на едно юридическо лице, регистрирано по ТЗ или еквивалентни лица, което осъществява дейност в друг район на планиране, но единствено в случай че ще започне да осъществява икономическа/производствена дейност в района на РИЦ. Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване съответствието с това изискване като представят попълнена от тази фирма Декларация за ангажимент за дейност в района. Обстоятелството ще се проверява и на етап изпълнение на проекта и в случай че се установи, че юридическото лице не е започнало да осъществява икономическа/производствена дейност в района на РИЦ, получената безвъзмездна финансова помощ (БФП) подлежи на възстановяване. За целите на проверката бенефициентът следва да представи Справка за местните единици на предприятието за последната приключила финансова година към момента на извършване на проверката – заверена от НСИ.

ВАЖНО: Посочените по-горе юридически лица пf ТЗ или екнвивалентни лица не трябва да са свързани предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

ВАЖНО: Предприятия, които развиват дейност в няколко района за планиране, могат да участват само в едно обединение на територията на страната.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати-обединения, които включват минимум 1 (едно) висше учебно заведение (ВУЗ)/научноизследователска организация (НИО) или техни звена/институти, посочени в букви а/ до г/ по-долу, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво NUTS 2. Посочените звена/институти могат да участват в обединението-кандидат единствено в случай че имат самостоятелна правосубектност. В случай че нямат  такава, те могат да участват чрез ВУЗ или НИО, към която принадлежат.

а) акредитирани български ВУЗ и основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитираните български ВУЗ;

б) БАН и нейни академични институти и специализирани академични звена;

в) ССА и научните институти към нея;

г) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията, т.е. формирани с Постановление на МС.

ВАЖНО: Допуска се и участието на едно ВУЗ/НИО или техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на РИЦ. Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване съответствието с това изискване като представят попълнена от съответното ВУЗ/НИО или техни звена Декларация за ангажимент за дейност в района, който ще се проверява при изпълнение на проекта.

ВАЖНО: Едно ВУЗ/НИО или техни звена/институти може да участват само в едно обединение на територията на страната. Едно ВУЗ/НИО може да участва в повече от едно обединение, в случай че в отделните обединения участва чрез различни нейни звена/институти.

ВАЖНО: Освен посочените в т.2 и т.3 задължителни членове на РИЦ, кандидатите-обединения могат да включват и членове, които са:

д) неправителствени организации;

е) общински и областни администрации.

Предприятията, които са финансирали поне 10 % от инвестиционните разходи за инфраструктурата на РИЦ могат да получат преференциален достъп при по-изгодни условия. За да бъде избегната свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на предприятието към инвестиционните разходи и условията се оповестяват публично.

Допустимо е участието (без заплащане по проекта) на асоциирани партньори, включително от други райони на страната и от чужбина.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Дейности по елемент А:

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС;
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.

Дейности по елемент Б:

 1. Извършване на ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 2. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 3. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 4. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 5. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 6. Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 7. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 8. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 9. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 10. Визуализация и одит на проекта

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Разходи за елемент А:

 1. За придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. За придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. Разходите за софтуер да са до 10% от общите допустими разходи по проекта.

Брутната финансова помощ БФП на проект по Елемент А е до 7 млн.лв. с интензитет 50%.

Разходи за Елемент Б:

 1. За извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.
 2. За защита на индустриалната собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – до 50 х.лв.
 3. За създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.
 4. За възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности- изследователи и друг квалифициран персонал (с брутна мес. аплата до 2500 лв.+ осигуровки) и/или административен персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ (с брутна мес. заплата до 1500 лв.+ осигуровки).
 5. За закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ.
 6. За закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
 7. За режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).

8.За извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.

 1. За организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори.
 2. За акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура.
 3. За консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари – до 10 х.лв.
 4. За популяризиране на продуктите/ услугите на РИЦ – до 10 х.лв.
 5. За визуализация на проекта – до 2 х.лв. и за одит на проекта – до 10 х.лв.

Разходите по Елемент Б са по режим „de minimis“ с БФП 200 х.евро на проект при 90% интензитет.

ВАЖНО: Кандидатът следва да посочи единствено длъжности и минимални изисквания за длъжността без да посочва имена и конкретни лица. Кандидатът посочва поименно само ръководителя на РИЦ, като информацията за него следва да отразява действителните му образование, квалификация и професионален опит.

ВАЖНО: Не са допустими проекти с разходи само по Елемент Б. Разходите по Елемент А е необходимо да бъдат поне 50% от общите разходи.

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ: 

Бюджет: 115 646 637.81 лева, разпределени по равно (по 19 274 439.63 лева) за всеки от Шестте района за планиране в страната с изключение на област София- град. При необходимост могат да се прехвърлят средства за РИЦ от един в друг район за планиране.

Минимален размер на помощта за един проект: 1,5 млн. лв.

Максимален размер на помощта за един проект: 7 млн. лв.

Продължителност на проектите: до 36 месеца.

Особеното при тази процедура по ОПИК е, че паралелно с подготовката на фурмуляра и бюджета  на проекта се подготвят и съответни стратегии за развинте на РИЦ-а, всяка от които се оценява самостоятелно в процеса на ранкиране на съответнвото предложени. Такива са:

 1. Стратегия за ускорено развитие на областта на специализация на РИЦ чрез конкретни научно-изследователски дейности (или план за развитие на иновативен продукт/процес)
 2. Стратегия за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научноизследователската дейност
 3. Стратегия за пазарната приложимост и жизнеспособност на продуктите/ услугите на РИЦ
 4. Финансова стратегия за дейността на РИЦ

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС има натрупан значителен положителен опит за работа по европроекти за свои клиенти. ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти по тази и други процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0888/619864; 0884/849450; тел. 02/9819948. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1;офис 1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС,

м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top