Акценти

Фонд ”Условия на труд” към Министерство на труда и социалната политика

Продължава приемът на проекти по програмата на Фонд ”Условия на труд към Министерство на труда и социалната политика. Проектите следва да са насочени към подобряване условията за труд и отдих на  работници и служители в предприятията, както и към подобряване на сградния  фонд, в който се осъществява производствената или друга дейност на дружеството в стопанския или непроизводствения сектор.

 

Допустими бенефициенти:

Работодатели – регистрирани предприятия по ТЗ, земеделски стопанства, други непроизводствени структури като болници, ДКЦ, амбулатории, училища, детски градини, старчески домове и хосписи и др.. Кандидатите следва да са внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски, да са осигурили обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина и имат изграден комитет по условия на труд.

 

Допустими дейности:

Средства от фонда се подпомагат проекти за подобряване на условията на труд в предприятията, свързани със:

а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;

д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;

е) обезопасяване на машини и съоръжения и др.

Примерни дейности:

Подобряване санитарно – хигиенните условия на труд и отдих:

 • Реконструкция или подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената, стая за почивка, помещение за приемане на храна при кетърингово хранене, стол за хранене на персонала и др.;
 • Покупка на соларна инсталация за генериране на топла вода необходима за хигиенно-битови цели;

Защита от неблагоприятен микроклимат:

 • Реконструкция или обновяване на покриви, подмяна на улуци, подмяна на защитно-заземителна и  гръмоотводна инсталация;
 • Външна и вътрешна изолация, външно и вътрешно боядисване или саниране на сгради,
 • Подобряване или подмяна на подове, стени, тавани;
 • Подмяна на дограми, врати, прозорци;
 • Въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат.

Осветеност:

 • Подмяна на осветителни тела и такива с намален разход на електроенергия, LED осветителни тела.

Електробезопасност:

 • Подмяна на електроинсталация и всичко свързано с електробезопасността, изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки свързани с предписания за ППО.

Вентилация:

 • Доставка и монтаж на нови вентилационни системи;
 • Локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности;
 • Нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение;
 • Вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;
 • Система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици-газсигнализатори;
 • Аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло.

Климатизация;

 • Доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация.

Отоплителни  инсталации:

 • оставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация.

Шум:

 • Доставка и монтаж на екрани,кожуси,покрития,ограждения около източниците на производствен шум;
 • Звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум;
 • Звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум.

Вибрации:

 • Поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации;
 • Осигуряване на допълнително оборудване към машините намаляващо риска от вибрации.

Защита от летящи, изхвърлени частици или предмети:

 • Доставка и монтаж на предпазители, предпазни екрани, паравани, ограждения.

Защита от опасни лъчения:

 • Предпазни екрани или защитни покрития;
 • Система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии;
 • Екраниране на лазерни устройства;
 • Оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства.

Защита от падащи предмети в производствени помещения:

 • Козирки, навеси, прегради; Тунели; Бордови дъски.

Защита от пожар и взрив:

 • Система от хидранти и струйници; Автоматична пожарогасителна инсталация; Пожароизвестителна инсталация; Автоматични газанализатори.

Химични и биологични агенти.

Покупка на машини и техника облекчаваща и заместваща човешки непривлекателен труд, например: робот за заваряване, робот за рязане, изграждане на рампа пред производствено хале, покупка на електрокар и т.н. При покупка на техника, облекчаваща труда, финансирането е  15 %.

 

Финансови условия:

Безвъзмездното финансиране представлява до 30% от общата сума на дейностите по проекта или до 100 000 лв. без ДДС помощ за един проект (т.е, ако максималната сума на дейностите по проекта е 335 000 лв., то помощта от Фонда е до 100 000 лв.).

 

Проектни предложения се подават до 25-то число всеки месец. Максималният срок за изпълнение на един проект е 12 месеца. С приключването на един проект може да се подготви втори при същите условия. Един кандидат може да участва два пъти за период от пет календарни години.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да съдейства за реализацията на ваши проектни идеи чрез оказване на високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top