Акценти

„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“

ceative-people

УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 28 април 2020 г. се приемат проектни предложения  по процедурата „Проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани „Укрепване на културното сътрудничество със и на конкурентоспособността на културните и творческите сектори в Западните Балкани“ на Подпрограма „Култура“  на програма „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ (2014-2020 г.)

Цели и приоритети. Общата цел на настоящата покана за представяне на предложения е да се насърчат помирението и добросъседските отношения в Западните Балкани чрез сътрудничество и творчество в областта на културата. Конкретните цели на настоящата покана са:

 • засилване на трансграничното културно сътрудничество в рамките на региона на Западните Балкани и на държавите — членки на ЕС;
 • укрепване на конкурентоспособността на културните и творческите сектори в региона.

С цел да се постигнат горепосочените цели поканата е насочена към следните приоритети:

 • Повишаване на капацитета на културните и творческите сектори за извършване на дейност на транснационално и международно равнище;
 • Увеличаване на транснационалното разпространение на културните и творческите произведения и транснационалната мобилност на културните деятели и творците;
 • Засилване на междукултурния диалог между хората на изкуството, културните дейци и широката общественост.

Критерии за допустимост. За да отговаря на условията, дадено предложение трябва да бъде подадено чрез партньорство, съставено от поне 5 организации (ръководител на проекта и партньори) от държави, участващи в Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Кандидатите (ръководителят на проекта и партньорите) трябва да са:

 • Организации или сдружения, осъществяващи дейност в областта на културните и творческите сектори (с изключение на аудио-визуалния сектор, вкл. филми, телевизия, видеоигри и мултимедийни продукти) или
 • Национални съвети, работещи с културните и творческите сектори (с изключение на аудио-визуалния сектор), или
 • Публични органи на местно, регионално или централно равнище, които участват в културните и творческите сектори (с изключение на аудио-визуалния сектор).

Ръководителят на проекта и партньорите трябва да са установени в:

 • държавите — членки на ЕС;
 • държави бенефициери по ИПП II в Западните Балкани: Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Република Сърбия.

Партньорството трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

 • поне 2 организации (ръководител на проект и/или партньори), установени в поне 2 различни държави бенефициери по ИПП II в Западните Балкани
 • поне 2 организации от партньорството (ръководител на проект и/или партньори),

установени в поне 2 различни държави – членки на ЕС.

Ръководителят на проекта трябва да е правен субект поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и да е в състояние да удостовери съществуването си като юридическо лице. Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

Допустими са само дейности, насочени към ефективно постигане на приоритетите и целите на настоящата покана за представяне на предложения. Дейностите могат да обхващат всички културни и творчески сектори. Дейностите, посветени изключително на аудио-визуалните сектори обаче, не са допустими по подпрограма „Култура“. Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2021 г. и 31 март 2021 г.

Критерии за оценяване на проектинте предложения:

 1. Уместност (30 т.). С този критерий се оценява как проектът изпълнява избрания(ите) приоритет(и) и допринася за изпълнение на целите на процедурата..
 2. Качество на съдържанието и дейностите (30 т.). С този критерий се оценява как ще бъде изпълнен проектът на практика (качество на дейностите и резултатите, методология, график, дали бюджетът е подходящ) и доколко е вероятно да се постигнат неговите цели.
 3. Комуникация и разпространение (20 т.) С този критерий се оценява подходът в рамките на проекта към информирането относно дейностите по проекта и разпространението на резултатите, както и към обмена на знания и опит в рамките на секторите и през националните граници. Целта е да се постигне максимално въздействие на резултатите от проекта на местно, регионално, национално и европейско равнище, което да продължи и след приключването на проекта.

4.Качество на партньорството (20 т.). С този критерий се оценява целесъобразността на партньорството за проекта, както и степента, в която структурата и управлението на проекта гарантират ефективното му изпълнение.

За да бъдат разгледани с цел финансиране, предложенията трябва да достигнат минимален праг за качество 75/100 точки, а за всеки критерий се изисква минимална оценка от 50 %.

Допустими разходи

1.Разходите, пряко свързани с изпълнението на дейностите, се отнасят до: закупуване на права, разходи за помещения, разходи за оборудване, закупуване на материали, закупуване на оборудване (само амортизация), транспорт на оборудване, застраховка, сценографика, кетъринг, финансова подкрепа на трети лица = Награди и / или попечители, други

2.Разходите за комуникация, популяризиране и разпространение и разходи за използване на резултатите се отнасят до: производствени разходи (разходи за печат), рекламно пространство (телевизионна реклама, радио, пресконференция, социални мрежи, др.), 3.Закупуване на материали (тениски, флаери и др. документи, плакати и т.н.), Други разходи за реклама, разходи за актуализация или създаване на уебсайт (не се допускат разходи за персонал), други уеб разходи, разходи за документация (професионални списания. вестник, книги, др.), разходи за разпространение (поща, пощенски разходи, опаковки и т.н.)

4.Пътните и дневните разходи включват: транспортни разходи (полет, влак, лодка, кола), настаняване и дневни надбавки

5.Разходите за персонал са разделени в 3 подраздела (заплати, външни професионални услуги и такси, възнаграждение на художници, научен персонал и техници

6.Индиректните разходи не могат да надвишават 7% от общите преки разходи на всяка организация / партньор, т.е. глави (1) + (2) + (3) + (4)] и се отнасят до помещения и свързани с тях разходи (например наем на офис, застраховка, електричество. вода, почистване, …) и офис разходи и консумативи (напр. телефон, факс, интернет, пощенски и пощенски услуги, фотокопия …)

7.Разходите за възлагане на подизпълнители се отнасят само за поддържащи дейности и не покриват основните задачи на действието. Те са свързани с конкретни задачи или дейности, които са част от действието, както е описано в предложението и които не могат да бъдат извършени от самия бенефициент.

Минималната продължителност на проекта е 24 месеца, а максималната- 48 месеца.

Максималния размер на разходите за един проект е до 500 хил. евро. Финансират се до 85% от разходите по проекта.

 

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС има натрупан значителен положителен опит за работа по европроекти за свои клиенти. ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти по тази и други актуални процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0888/619864; 0884/849450; тел. 02/9819948. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1;офис 1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top