Акценти

6.4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви информираме за предстоящ прием през  м.март-април 2020 г. на проектни предложения по подмярка 6.4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомогне процеса на преструктурирането им.

Допустими бенефициенти:

Земеделски производители със стопанства, отговарящи на следните условия:

  • икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро.

Изисквания към бенефициентите:

  • да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
  • да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;
  • инвестицията да се извършва на територията на община от селските райони, за която се отнася проектното предложение.

Допустими дейности:

–           Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);

–           Преработка и маркетинг на земеделски продукти, при които крайният продукт не е включен в  Анекс І (независимо от вложените продукти и материали) и които не се подпомагат по подмярка 4.2.2 ;

–           Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;

–           Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

–           развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

 

Допустими разходи:

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

–           Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

–           Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, в размер до 12% от  сумата на разходите.

–           Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

 

 

Финансови условия:

Минимална стойност на допустимите разходи Максимална стойност на допустимите разходи Интензитет на помощта
5 000 евро. 70 000 евро. 85% от общия размер на допустимите разходи

По мярката се прилагат правилата за минималната помощ “de minimis” и общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения, както чрез провеждане на семинари в София и страната по тази мярка, така и с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения по нея.

 

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр. Бургас, Пловдив и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; finsys@mail.bg, www.finsys-soft.com.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top