Акценти

„СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

innovation-000

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 30 април 2020 г. е отворена за входиране на проектни предложения по процедурата BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Иновацията следва да е от вида: собствена разработка на валиден патент или валиден полезен модел; заявка за регистрация на полезен модел или на патент; на база интелектуални права, придобити от трети лица към датата на кандидатстване (чрез лицензионен договор, прехвърляне на ноу-хау и др.)  и др.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.).

Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“:

  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент  Б „Услуги“:

  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Консултантски услуги в подкрепа на иновациите могат да включват: консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания; в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи; в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат.

Помощните услуги в подкрепа на иновациите могат да включват: осигуряване на бази данни; осигуряване на библиотеки; осигуряване на пазарни проучвания; услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания; осигуряване на етикети за качество; изпитване и сертифициране.

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции“:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. – до 100 000 лева.

За големи предприятия разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.

Елемент Б „Услуги“:

1) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите – до 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Бюджет: 60 млн. евро. Минимален размер на помощта за един проект: 100 000 лв. Максимален размер на помощта за един проект: микро и малки предприятия: 500 000 лв.; средни предприятия: 750 000 лв.; големи предприятия: 1 000 000 лв.

По Елемент А в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ, както следва: „Регионална инвестиционна помощ“ и Помощ „de minimis”.

По Елемент Б „Услуги“ приложимите режими на държавни помощи са:  „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“  – за микро, малки и средни предприятия и Помощ „de minimis“ – за големи предприятия.

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидати при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън Югозападен район

Максимален интензитет на помощта за дейности

в Югозападен район

Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %
Големи предприятия 50 % 25 %

 

Процент на съфинансиране при условията на режим de minimis“ – 70%.

Процент на съфинансиране при режим „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ – 70%.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти. Имаме готовност и за оказване на безплатна услуга за оценка на очаквания максимален брой точки на проект по тази процедура, на база на предоставени от Вас счетоводни отчети и друга релевантна информация.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com ; www.finsys.bg

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top